wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o., zwanym dalej ASTROMAN.

Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że:

 1. Użytkownik przeczytał i zrozumiał poniższe warunki,
 2. Użytkownik wyraził zgodę na przestrzeganie poniższych warunków,
 3. Użytkownik zobowiązał się do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w tym z przepisami prawa dotyczącymi:
  • ochrony danych osobowych,
  • własności intelektualnej i praw autorskich,
  • znaków towarowych,
  • tajemnicy handlowej i technologicznej.

Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. ASTROMAN może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu usługach i/lub metodach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

ASTROMAN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez ASTROMAN, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. ASTROMAN nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianym przez ASTROMAN. Udostępnianie informacji nie oznacza, że ASTROMAN udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.Globalna dostępność
Informacje publikowane przez ASTROMAN w sieci WWW mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów i usług ASTROMAN, które nie zostały zapowiedziane lub nie są dostępne w danym kraju. Tego typu odniesienia nie oznaczają, że ASTROMAN zamierza wprowadzić do oferty w danym kraju takie produkty lub usługi. Aby otrzymać informacje na temat produktów i usług dostępnych na danym terenie, należy skontaktować się z siedzibą ASTROMAN w Warszawie.

Zobowiązania ASTROMAN w zakresie usług i metod ASTROMAN wynikają wyłącznie z umów, w ramach których produkty i usługi zostały dostarczone. Jeśli Użytkownik uzyska produkt lub usługę ASTROMAN z niniejszego serwisu WWW, który to serwis jest udostępniany bez jakiejkolwiek umowy, to taki produkt lub usługa zostaną dostarczone w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), wyraźnych lub domniemanych, a Użytkownik będzie korzystać z takiego produktu lub usługi na własne ryzyko.Relacje biznesowe
ASTROMAN nie reprezentuje jakiegokolwiek innego serwisu WWW, do którego istnieje dostęp za pośrednictwem tego serwisu. Przechodząc do serwisu WWW firmy innej niż ASTROMAN, nawet do takiego, w którym umieszczono logo ASTROMAN, należy pamiętać, że serwis ten i informacje w nim zawarte nie jest zarządzany ani kontrolowany przez ASTROMAN. Ponadto umieszczenie odsyłacza do serwisu firmy innej niż ASTROMAN nie oznacza, że ASTROMAN ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za korzystanie z tego serwisu i za informacje w nim zawarte. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie się przed wirusami komputerowymi, programami samokopiującymi, "koniami trojańskimi" i innymi zagrożeniami.

W żadnym przypadku ASTROMAN nie ponosi wobec stron trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, o charakterze ubocznym, wynikające z korzystania z niniejszego serwisu WWW lub z dowolnego serwisu WWW, do którego odsyłacze znajdują w tymże serwisie, a w szczególności za utratę zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w innych systemach, nawet jeśli firma ASTROMAN została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Wszelkie informacje są udostępniane przez ASTROMAN w stanie, w jakim się znajdują. ASTROMAN nie udziela jakichkolwiek gwarancji (w tym także rękojmi), wyraźnych lub domniemanych, a w szczególności domniemanych gwarancji przydatności do określonego celu, przydatności handlowej ani też gwarancji nienaruszania praw stron trzecich.


ASTROMAN może w dowolnej chwili zmienić niniejsze warunki, dokonując aktualizacji tej strony. Użytkownik, korzystając z niniejszego serwisu WWW, zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zmian, dlatego też winien okresowo sprawdzać zmiany na tej stronie w celu zapoznania się z obowiązującymi go warunkami.

strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.