wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Komisja Europejska: 16 mld euro na program kosmiczny, który ma sprzyjać wiodącej pozycji UE w sektorze kosmicznym po 2020 roku 2018.06.07

Bruksela, Belgia - 6 czerwca 2018 - W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje przeznaczyć 16 mld euro na pomoc w utrzymaniu i dalszym wzmacnianiu wiodącej roli UE w sektorze przestrzeni kosmicznej. Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z sektorem kosmicznym stały się istotną częścią codziennego życia Europejczyków. Są również niezbędne, aby Europa mogła osiągać swoje strategiczne cele.

Komisarze Unii Europejskiej (od lewej): Maroš Šefčovič, Violeta Bulc, Jyrki Katainen, Elżbieta Bieńkowska.
Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Bruksela, Belgia - 6 czerwca 2018

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje przeznaczyć 16 mld euro na pomoc w utrzymaniu i dalszym wzmacnianiu wiodącej roli UE w sektorze przestrzeni kosmicznej.

Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z sektorem kosmicznym stały się istotną częścią codziennego życia Europejczyków. Są również niezbędne, aby Europa mogła osiągać swoje strategiczne cele.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič.
Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Dzięki znacznym inwestycjom UE ma dużą przewagę w dziedzinie działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej, a europejski przemysł kosmiczny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych.
Pojawiło się jednak wiele nowych wyzwań i podmiotów działających na całym świecie.

Nowy unijny program kosmiczny zwiększy nakłady na działania związane z przestrzenią kosmiczną w UE.
Pozwoli to dostosować się do nowych potrzeb i technologii, a także rozszerzyć autonomiczny dostęp Europy do przestrzeni kosmicznej.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič
Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič
stwierdził:
„Inwestycje UE w sektor kosmiczny przyniosły ogromne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim. Ponad 10 proc. unijnego PKB jest już uzależnionych od usług związanych z przestrzenią kosmiczną, a szeroko zakrojone inwestycje UE pozwoliły na osiągnięcie postępów, których żadne państwo członkowskie nie byłoby w stanie osiągnąć samodzielnie. Ale musimy posunąć się jeszcze dalej. Dane dotyczące przestrzeni kosmicznej mogą sprawić, że przemysł europejski odegra kluczową rolę w rozwoju internetu rzeczy i zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów, a dzięki dokładnemu monitorowaniu emisji gazów cieplarnianych nasze działania w dziedzinie klimatu będą bardziej skuteczne niż kiedykolwiek wcześniej.”

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP
, dodała:
„Przestrzeń kosmiczna jest ważna dla Europy. Wartość działań UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej dla naszego społeczeństwa, gospodarki i bezpieczeństwa jest ogromna. Nasz plan działania jest jasny: będziemy utrzymywać i modernizować istniejącą infrastrukturę Galileo i Copernicus, upowszechniać korzystanie z danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej, promować europejski sektor „NewSpace” innowacyjnych nowych przedsiębiorstw oraz zwiększać bezpieczeństwo Europejczyków. Dziś przedstawiamy nasze ambicje i wizję konkretnego programu, dzięki któremu Europa może utrzymać pozycję światowego lidera w dziedzinie przestrzeni kosmicznej i lepiej reagować na głębokie zmiany w sektorze kosmicznym.”

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
We wniosku Komisji zaproponowano połączenie wszystkich istniejących i nowych działań związanych z przestrzenią kosmiczną w ramach jednego programu.


Nowy program kosmiczny zapewni utrzymanie istniejącej infrastruktury i usług oraz wprowadzi szereg nowych rozwiązań:

• Wspieranie silnego i innowacyjnego przemysłu kosmicznego:
nowy program kosmiczny poprawi dostęp do finansowania ryzyka dla przedsiębiorstw typu start-up działających w sektorze kosmicznym. Jednocześnie Komisja zbada możliwość stworzenia specjalnego instrumentu kapitałowego w ramach programu InvestEU.


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm  

Nowy program kosmiczny stworzy partnerstwa innowacyjne na potrzeby opracowywania i nabywania innowacyjnych produktów i usług; ułatwi przedsiębiorstwom typu start-up dostęp do obiektów badawczych i obiektów przetwarzania, a także będzie promować działania w zakresie certyfikacji i normalizacji.
Program będzie realizowany wraz z programem „Horyzont Europa”, co zapewni współpracę w zakresie badań naukowych i innowacji w sektorze kosmicznym.


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_pl.htm  

• Utrzymanie autonomicznego, niezawodnego i opłacalnego dostępu UE do przestrzeni kosmicznej:
strategiczna autonomia Europy jest szczególnie ważna w kontekście infrastruktury krytycznej, technologii, bezpieczeństwa i obronności.
Mając na uwadze, że UE jest największym klientem instytucjonalnym, Komisja połączy zapotrzebowanie UE na usługi wynoszenia na orbitę, jednocześnie dostarczając finansowanie i wspierając stosowanie innowacyjnych technologii, takich jak rakiety nośne wielokrotnego użytku oraz pomagając w dostosowaniu niezbędnej infrastruktury naziemnej.


• Jednolity i uproszczony system zarządzania:
UE zapewni wsparcie dla zwiększenia inwestycji finansowych poprzez skuteczne podejmowanie decyzji, tak aby wszystkie działania UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej były realizowane terminowo i zgodnie z przewidzianym budżetem.
Komisja będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za zarządzanie całym programem.
Ze względu na swoją wiedzę fachową międzyrządowa Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) pozostanie głównym partnerem, jeśli chodzi o techniczne i operacyjne wdrażanie programu kosmicznego UE.


http://www.esa.int/ESA  

Agencja Europejskiego GNSS, która ma zostać przemianowana na Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, będzie w coraz większym stopniu wspierać wykorzystywanie i absorpcję przez rynek unijnych działań związanych z przestrzenią kosmiczną oraz odgrywać coraz większą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkich elementów programu.

https://www.gsa.europa.eu/  


Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Komisja proponuje, aby budżet w wysokości 16 mld euro na lata 2021–2027 rozdzielić w następujący sposób:


• 9,7 mld euro na programy Galileo i EGNOS – unijne globalne i regionalne systemy nawigacji satelitarnej:
środki te będą wspierać stałe inwestycje w działania i infrastrukturę w celu uzupełnienia i utrzymania konstelacji satelitów, opracowania wzmocnionego sygnału precyzyjnego oraz wsparcia dla upowszechniania na rynku usług nawigacji satelitarnej z myślą o rozwijaniu autonomicznych i połączonych samochodów, internetu rzeczy, smartfonów i zarządzania ruchem;

http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_en  

• 5,8 mld euro na program Copernicus – unijny program obserwacji Ziemi: środki te będą wspierać utrzymanie autonomii i wiodącej pozycji UE w zakresie wysokiej jakości monitorowania środowiskowego, zarządzania kryzysowego oraz wsparcia na rzecz ochrony granic i bezpieczeństwa morskiego.

http://copernicus.eu/  

Nowe misje w ramach programu Copernicus, takie jak monitorowanie emisji CO2, pozwolą UE stać się liderem technologicznym w walce ze zmianą klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach paryskiego porozumienia klimatycznego.
Usługi dostępu do danych i informacji w ramach programu Copernicus (DIAS) znacznie ułatwią MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up korzystanie z danych z programu Copernicus i opracowywanie innowacyjnych aplikacji;

http://copernicus.eu/news/copernicus-dias-contracts-signed  

• 500 mln euro na opracowanie nowych elementów dotyczących bezpieczeństwa:
nowy program kosmiczny ma na celu zwiększenie skuteczności i autonomii orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, co pomoże unikać kolizji w przestrzeni kosmicznej i monitorować ryzyko wejścia obiektów kosmicznych w atmosferę ziemską.
W jego ramach uwzględnione zostaną również zagrożenia kosmiczne związane z aktywnością słońca, asteroidami lub kometami, które stanowią zagrożenie dla infrastruktury krytycznej.
Nowa inicjatywa dotycząca rządowej łączności satelitarnej (GOVSATCOM) zapewni państwom członkowskim wiarygodny, bezpieczny i opłacalny dostęp do bezpiecznej łączności satelitarnej, pomoże policji w ochronie granic, będzie wspierać sieci dyplomatyczne oraz ochronę ludności i pomoc humanitarną.

Jean-Claude Juncker przewodniczy obradom Komisji Europejskiej oraz C. Martinez-Alberola.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Opóźnienia podobne do tych, które miały miejsce na początku bieżącego okresu programowania na lata 2014–2020, oznaczałyby, że inwestycje w unijne działania związane z przestrzenią kosmiczną, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus, mogłyby być zagrożone, a nowe usługi – opóźnić się.

Inwestycje w programy kosmiczne realizowane są na przestrzeni kilkudziesięciu lat i wiążą się z dużym ryzykiem. Dlatego decyzje dotyczące zarządzania danym programem muszą być planowane z dużym wyprzedzeniem.

Osiągnięcie w 2019 roku porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.
Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Marianne Thyssen. Bruksela, 6 czerwca 2018.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Kontekst

Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z sektorem kosmicznym stały się niezbędne w codziennym życiu Europejczyków i odgrywają istotną rolę w ochronie wielu strategicznych interesów.

Główne inwestycje UE pozwoliły na osiągnięcie postępów, których żadne państwo członkowskie nie byłoby w stanie osiągnąć samodzielnie.

Przedstawiony dziś wniosek opiera się na Strategii kosmicznej dla Europy z października 2016 roku oraz na strategii dotyczącej polityki przemysłowej przedstawionej przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii z 2017 roku.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_pl.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3185_pl.htm  

Dokumenty te przedstawiają zarówno strategiczną wizję inteligentnego, innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu w odpowiedzi na rosnącą konkurencję na świecie, jak i ważne zmiany technologiczne.

Gunther Oettinger i Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Przedstawiony wniosek ma zagwarantować, że UE pozostanie światowym liderem w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

Zaproponowane środki zapewnią ciągłość inwestycji w unijne działania w sektorze kosmicznym, będą zachęcać do postępu naukowego i technicznego oraz wspierać konkurencyjność i innowacyjność europejskiego przemysłu kosmicznego, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych firm.

Będą one również wspierać działania UE w takich obszarach, jak obliczenia wielkiej skali, zmiana klimatu czy bezpieczeństwo.

Obrady Komisji Europejskiej, Bruksela, 6 czerwca 2018.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Źródło: Komisja Europejska

https://ec.europa.eu/commission/index_en  ASTROMAN Magazine – 2018.06.07

Komisja Europejska proponuje inwestycje w wysokości 9,2 mld euro w pierwszy w historii program w dziedzinie technologii cyfrowych


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2527  


ASTROMAN Magazine – 2018.06.07

Komisja Europejska: 42,3 mld euro na inwestycje na rzecz zapewnienia Europejczykom dostępu do wysokowydajnej infrastruktury


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2526  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.