wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Rada Ministrów przyjęła Konstytucję Biznesu 2017.11.14

Warszawa - 14 listopada 2017 - "Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Filarem naszych propozycji jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa czy zasady relacji urzędnik - przedsiębiorca, ale także bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm" - powiedział Wicepremier Mateusz Morawiecki.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Warszawa – 14 listopada 2017

6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze rozwiązania przyjęła dzisiaj Rada Ministrów w pakiecie Konstytucji Biznesu.


Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
"Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Filarem naszych propozycji jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm" – powiedział Wicepremier Mateusz Morawiecki.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu (np. pakiet #100zmianDlaFirm).

Zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Przyjęte ustawy to:


• Prawo przedsiębiorców,

• Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu",

• ustawa Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

• ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

• ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”.
Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 roku.NAJWAŻNIEJSZE  ROZWIĄZANIA


Katalog relacji urząd - przedsiębiorca

Ustawa wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem.
Zasady te będą też wytycznymi dla administracji jak mają postępować w sprawach przedsiębiorców.

To na przykład:

• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń),

• domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy),

• zasada proporcjonalności (urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu).

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Bezstronny i apolityczny rzecznik będzie stał na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu.

Będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

Kadencja rzecznika to 6 lat.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Pas startowy dla nowych firm

Na pas składają się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa i ulga na start.

Działalność nierejestrowa będzie dotyczyć drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług.
Działalność taka nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą.

W praktyce oznacza brak konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 procent minimalnego wynagrodzenia (w przyszłym roku będzie 1.050 zł) i brak składek ZUS z tego tytułu.

Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Ulga na start to fakultatywne zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy.

Innymi słowy, przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie 7 dni - jak to jest obecnie.

Po zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał także, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

To rozwiązanie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy potrzebują na początku czasu, by zorganizować warsztat pracy i zacząć osiągać dochody.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Objaśnienia prawne

Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne – napisane prostym językiem „poradniki” jak stosować najtrudniejsze przepisy.
Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli.

Do wydania objaśnień może zobowiązać ministrów Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Sprawy urzędowe także przez telefon lub e-mail

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Stopniowa likwidacja numeru REGON

Numer REGON dla przedsiębiorców będzie stopniowo wycofywany z obrotu.

NIP  ma być podstawowym numerem  identyfikującym przedsiębiorcę.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Będzie to portal internetowy - rozwinięcie obecnego www.biznes.gov.pl, który nie tylko wyjaśni w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami.

Punkt przypomni przedsiębiorcom, przez sms lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie.

Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej

Zawiesić działalność będzie mógł też przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym (obecnie wymogiem jest niezatrudnianie żadnych pracowników).

Zniesione zostanie też ograniczenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne do 24 miesięcy – będzie można zawiesić działanie firmy również na dłuższy okres lub na czas nieokreślony.

Po upływie terminu zawieszenia – jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o odwieszenie – nie zostanie wykreślony z rejestru (jak obecnie), ale odwieszony automatycznie.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Zmiany w pełnomocnictwach i prokurze

Przedsiębiorcy – osoby fizyczne będą mogły ustanawiać prokurentów.
Zaś opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Jasny katalog form reglamentacji działalności gospodarczej

Uporządkowany został katalog form reglamentacji działalności gospodarczej.

Pozostawiono trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej.

Tym samym zostały zniesione zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji.

Jednocześnie wyraźnie uwypuklono różnice między nimi, wskazując m.in. że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Nowa ustawa dla przedsiębiorców zagranicznych

Pakiet „Konstytucji Biznesu” zawiera nową ustawę poświęconą zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.

Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne.

Obecnie inwestorzy zagraniczni otrzymują jeden przejrzysty, spójny akt prawny im dedykowany.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Prawo dla biznesu tworzone z głową

Wprowadzono katalog podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego.

Jest to m.in. zasada proporcjonalnego ograniczania obciążeń dla MŚP, zgodnie z którą zanim przystąpi się do projektowania nowego prawa, należy przeanalizować czy zamierzonego skutku nie można osiągnąć za pomocą innych środków.

Inne zasady: zasada dążenia do nienakładania nowych obowiązków administracyjnych, zasada ograniczenia obowiązków informacyjnych czy też zasada unikania nadimplementacji prawa Unii Europejskiej.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Projekt zapewni wdrożenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawach z pakietu „Konstytucji Biznesu”, tj.

• ustawie – Prawo przedsiębiorców

• ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

• ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

• ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewidziano zmiany w ponad 180 ustawach.


Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Oprócz rozwiązań o charakterze dostosowawczym, projekt ustawy zakłada także:

• umożliwienie przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej udzielenia prokury;

• zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, polegające na: zwiększeniu liczby odformalizowanych sposobów załatwiania spraw – dotąd dopuszczalne było ich ustne załatwianie, po zmianach będzie ono mogło nastąpić także drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych form łączności; umożliwianiu stronom postępowania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej, w tym pracowników tych urzędów;

• doprecyzowanie zasad dotyczących poszczególnych działalności gospodarczych poddanych reglamentacji;

• uchylenie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


uchylenie ustawy z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne – ustawa ta została uznana za anachroniczną i nieprzystającą do obecnej rzeczywistości prawnej i gospodarczej.
Podmiotom działającym na jej podstawie umożliwiono jednak odpowiednie dostosowanie formy prowadzenia działalności gospodarczej do istniejących obecnie rozwiązań; dodatkowo, dokonano przeglądu innych ustaw odwołujących się w dalszym ciągu do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W konsekwencji we wszystkich obowiązujących ustawach zastąpiono ten zwrot sformułowaniem „Rzeczpospolita Polska”, a także wprowadzono do tych ustaw inne zmiany odzwierciedlające aktualną sytuację polityczną, prawną i ekonomiczną Polski. Zmiana ta ma na celu wzmocnienie zaufania do polskiego systemu prawnego.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Źródła:


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

https://www.premier.gov.pl  

Ministerstwo Rozwoju

https://www.mr.gov.pl  ASTROMAN Magazine - 2017.11.09

Polski Fundusz Rozwoju nowym inwestorem w Grupie WB Electronics

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2378  


ASTROMAN Magazine - 2017.10.20

Prezydent Andrzej Duda: Biotechnologia w szpicy rozwoju technologicznego

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2365  


ASTROMAN Magazine - 2017.03.29

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z Prezes YouTube Susan Wojcicki

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2221  


ASTROMAN Magazine - 2017.03.14

22 państwa świata poza Unią Europejską wśród perspektywicznych rynków dla polskiego eksportu

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2212  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.23

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z akceptacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2197  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

"Kongres 590" - Wicepremier Mateusz Morawiecki: "Przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, państwo to nie łupieżca". Konstytucja Biznesu.


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2158  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.17

"Kongres 590" - Prezydent RP Andrzej Duda o polskich przedsiębiorcach

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2157  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.06

XI Kongres Obywatelski w Warszawie pod hasłem: Dojrzali Polacy - Lepsza Polska!

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2152  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.29

Mateusz Morawiecki: Największą naszą wartością są polscy przedsiębiorcy i to, co robią dzięki swojej kreatywności, pracowitości i produktywności.

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2127  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.22

IAA HANNOVER 2016: Tytuł "Bus of the Year 2017" dla polskiego autobusu Solaris Urbino 12 electric

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2123  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.26

Prof. Jerzy Żyżyński: Złoty powinien być silniejszy

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2110  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.19

Królowa Elżbieta II uhonorowała Profesor Annę Dominiczak Orderem Imperium Brytyjskiego "Dama Komandor"


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2107  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.17

Xi Jinping, Prezydent Chin: Chiński wiatr współpracy z Polską i Europą

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2076  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.13

Cel: Polska w prestiżowej grupie krajów G20

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2063  


ASTROMAN Magazine - 2016.03.09

Prezydent RP Andrzej Duda w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2039  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.