wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Firmy muszą być zwinne 2016.12.05

Warszawa - 5 grudnia 2016 - "Żyjemy w okresie swoistego przełomu. Takie okresy zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat. Ostatni miał miejsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w czasie upadku komunizmu. Przełomy stwarzają wyjątkowo silne zagrożenia, ale zarazem i szanse dla biznesu. Po nich nic już nie jest takie jak dawniej. Zdolność do szybkich reakcji w niestabilnych warunkach może firmie zapewnić dywersyfikacja aktywów i unikanie ciężkich inwestycji. Swoistą strategią obronną firm w warunkach niepewności jest usieciowienie działalności. Chodzi o unikanie łatwych do zniszczenia monolitów i zastępowanie ich sieciami formalnie niezależnych podmiotów połączonych więziami współpracy i skomplikowaną, wielopiętrową i wielonarodową strukturą własnościową." - pisze twórca Akademii Leona Koźmińskiego.

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, twórca Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 

Warszawa – 5 grudnia 2016

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu prof. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego, twórcy Akademii Leona Koźmińskiego, zamieszczony w dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”.

Zdolność do szybkich reakcji w niestabilnych warunkach może firmie zapewnić dywersyfikacja aktywów i unikanie ciężkich inwestycji – pisze twórca Akademii Leona Koźmińskiego.


Firmy muszą być zwinne


Żyjemy w okresie swoistego przełomu. Takie okresy zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat.
Ostatni miał miejsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w czasie upadku komunizmu.

Przełomy stwarzają wyjątkowo silne zagrożenia, ale zarazem i szanse dla biznesu.
Po nich nic już nie jest takie jak dawniej.

Kluczowe znaczenie dla sukcesu lub klęski firm ma ich zachowanie w warunkach przełomu. Warto więc zastanowić się nad istotą przynajmniej najważniejszych szans i zagrożeń i nad reakcjami na nie.

Podstawowym wyznacznikiem dzisiejszego otoczenia biznesu jest nasilająca się niepewność, która dotyka wszystkich najważniejszych parametrów działania firm: rynkowych, technologicznych, finansowych, społecznych, a przede wszystkim politycznych i to zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym jak i globalnym.


Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, twórca Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Nowy nacjonalizm

W skali globalnej dominuje niepewność polityczna związana z wydarzeniami, które według dominującego nurtu uznawane były przez ekspertów, polityków i media za mało prawdopodobne, nieracjonalne i groźne dla istniejącego porządku.

Mam tu na myśli Brexit, wynik wyborów prezydenckich w USA, niepewność związaną z wyborami w wielu ważnych krajach Europy (m.in. we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Austrii), malejące szanse na wdrożenie nie tylko transatlantyckich układów o wolnym handlu i inwestycjach (z USA czy Kanadą), ale także na dalsze funkcjonowanie porozumień panamerykańskich (NAFTA – USA, Kanada, Meksyk) czy łączących kraje basenu Pacyfiku (TPPA).

Wszystkie te wydarzenia mają wspólne podłoże.
Składają się na nie między innymi: niechęć i nieufność w stosunku do technokratycznych elit i ekspertyz, na których opierają one swoje rządy, niezgoda na postępujące rozwarstwienie społeczeństw, tęsknota za ochroną rodzimego przemysłu przed zagraniczną konkurencją i rodzimych miejsc pracy przed napływającymi z zewnątrz „obcymi".

Te przekonania mają silne zaplecze emocjonalne i są mocno zakorzenione w nowoczesnych mediach społecznościowych.
Próby przeciwstawiania im racjonalnych lub moralnych argumentów nie dają rezultatów. Trzeba więc na ich podstawie budować scenariusze przyszłości w horyzoncie najbliższych kilku lat.

Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, że bez względu na to, jakie będą wyniki kolejnych wyborów i politycznych przemian wymienione powyżej przekonania i postawy będą miały coraz bardziej istotny wpływ na politykę.

Całkowita zmiana frontu po wyborach i rezygnacja z obietnic wyborczych jest mało prawdopodobna, podobnie jak ignorowanie poglądów, aspiracji i emocji licznych grup wyborców.
Oznacza to wzrost znaczenia rządów narodowych w obszarze polityki gospodarczej, finansowej, handlowej, a także społecznej czy nawet kulturalnej. Jako ideologiczna podbudowa tych działań rysuje się coś, co „The Economist" nazywa nowym nacjonalizmem.


Krucha solidarność europejska

W warunkach globalizacji siły rynku nie prowadzą do realizacji przedstawionych w skrócie powyżej założeń programowych.
Nie sprzyjają im także takie regionalne związki jak UE czy NAFTA.

To państwa narodowe będą się angażowały w wielkie projekty infrastrukturalne, przemysłowe i innowacyjne, a także w działania o charakterze socjalnym, zmierzające do niwelowania różnic społecznych.
Będzie to miało poważne konsekwencje.

Po pierwsze, takie projekty będą musiały być finansowane w znacznej mierze długiem publicznym. Wzrosną więc stopy procentowe.
W miejsce sytuacji quasi-deflacyjnej pojawi się presja inflacyjna.
Nieuchronna stanie się aprecjacja „bezpiecznych" walut, a zwłaszcza dolara. Wzrośnie atrakcyjność dolarowych inwestycji.

Nowe inwestycje i powstające miejsca pracy w krajach bogatych będą wymagały ochrony przed tanią konkurencją z zagranicy.
Pojawią się więc rozwiązania protekcjonistyczne, które mogą wyzwalać posunięcia odwetowe i prowadzić do spowolnienia wymiany handlowej w skali globalnej.

Ograniczeniom poddana zostanie swoboda przepływu ludzi i swoboda świadczenia usług za granicą.
Globalizacja zatrzyma się, a może nawet cofnie.

W skali regionu Europy Środkowo-Wschodniej zachowanie Rosji jest dodatkowym potężnym źródłem niepewności.

Chodzi przede wszystkim o to, czy i kiedy łączne zastosowanie „broni" gazowej, zabiegów propagandowych i dyplomatycznych oraz nacisku militarnego doprowadzi do złamania solidarności europejskiej czy nawet Grupy Wyszehradzkiej, a w konsekwencji do zniesienia sankcji, międzynarodowego uznania dominującej roli Rosji w regionie oraz otwarcia przed nią szerokich możliwości działania w skali europejskiej.

W świetle doświadczeń ostatnich lat warto pamiętać, że zniesienie przez Zachód sankcji nałożonych na Rosję spowoduje zapewne jedynie wybiórcze wycofywanie się przez nią z działań odwetowych wobec poszczególnych krajów.

Można być niemal pewnym, że Polska będzie na nie narażona pod takimi czy innymi pretekstami długo jeszcze po zniesieniu zachodnich sankcji.


Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, twórca Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Zwinny biznes

Polski biznes odczuwa nie tylko niepewność globalną i regionalną, ale także lokalną wytwarzaną w Polsce we własnym zakresie.

Wynika ona ze swoistej dwoistości deklaracji obozu władzy, które jednocześnie zapowiadają aktywną politykę probiznesową i prorozwojową oraz nasilenie kontroli i represji w stosunku do firm, nawet w przypadku nieintencjonalnych przewinień przeciwko niespójnym, niejasnym i często wewnętrznie sprzecznym przepisom.

Dodatkową niepewność stwarza stale zapowiadana w coraz to nowych odsłonach reforma podstawowego dla biznesu systemu podatkowego (zarówno ogólnego jak i sektorowego np. w handlu detalicznym czy bankowości) oraz zaburzenie niektórych rynków, np. ziemi czy inwestycji dokonywanych przez fundusze.

Racjonalne zachowanie biznesu w warunkach tak nasilonej niepewności można scharakteryzować za pomocą angielskiego terminu: agility, co można przetłumaczyć na polski jako „zwinność".
Oznacza ona zdolność do szybkich i wysoce zróżnicowanych reakcji i zachowań w zależności od zmieniającej się i nieprzewidywalnych sytuacji.

Zwinność może zapewnić dywersyfikacja aktywów w skali krajowej i międzynarodowej oraz unikanie ciężkich inwestycji o długim okresie zwrotu.

Firma powinna dysponować zasobem gotówki i płynnych aktywów umożliwiających szybkie reakcje na niespodziewane (niekorzystne) zdarzenia.

Są od tej zasady dwa wyjątki.

Po pierwsze, wielkie, międzynarodowe korporacje dysponujące olbrzymimi zasobami gotówki i uciekające przed nadpłynnością są w stanie znacznie łatwiej akceptować ryzyko inwestycyjne m.in. ze względu na swoją siłę przetargową w relacjach z rządami. Przyzwyczaiły się do tego w poprzednich okresach.

Po drugie, nawet w warunkach wysokiej niepewności warto inwestować na rosnących rynkach, gdzie można realizować wysokie marże, np. w usługi medyczne, edukację i opiekę nad dziećmi.
Niewydolność i dezorganizacja sektora państwowego stwarza tam trwałe szanse dla biznesu.

Prowadzone w skali międzynarodowej badania wskazują, że w warunkach nasilającej się niepewności firmy, zwłaszcza działające w sektorach wrażliwych na zmiany polityk (np. w przemyśle obronnym czy w produkcji energii i jej nośników), poszukują wpływów i kontaktów politycznych jako swego rodzaju „ubezpieczenia".
Przy czym „polisy" wykupywane są nierzadko w wielu ośrodkach politycznych zarówno w rządzie jak i w opozycji.
Takie kontakty stabilizują wybrane obszary gospodarki (np. górnictwo), ale kosztem swego rodzaju „renty pasożytniczej", na którą składa się całe społeczeństwo.

Nowy nacjonalizm nieuchronnie polityzuje gospodarkę i czyni firmy w wielu sektorach bardziej skłonnymi do poszukiwania kontaktów z władzą w celu uzyskania takiej renty.

Swoistą strategią obronną firm w warunkach niepewności jest usieciowienie działalności. Chodzi o unikanie łatwych do zniszczenia monolitów i zastępowanie ich sieciami formalnie niezależnych podmiotów połączonych więziami współpracy i skomplikowaną, wielopiętrową i wielonarodową strukturą własnościową.

Strategie działania firm w warunkach niepewności obliczone są przede wszystkim na minimalizację strat i zagrożeń, na które narażani są przedsiębiorcy.
Nie są jednak w stanie odwrócić negatywnego wpływu na gospodarkę nadmiernej niepewności.

Niepewność zaś zniknie wtedy, gdy z chaosu wyłoni się nowy ład gospodarczy z pewnością odmienny od tego, do którego przyzwyczailiśmy w ciągu ostatnich ponad dwóch dekad.


Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński


Źródło: Dziennik „Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/  


Wizytówka prof. Andrzeja K. Koźmińskiego

http://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/wyszukiwarka-pracownikow/wizytowka/?id=88  


Ranking opublikowany przez „Financial Times”:
Akademia Leona Koźmińskiego najlepsza w Europie Środkowo-Wschodniej

Warszawa – 5 grudnia 2016

Wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie są dwie polskie: Akademia Leona Koźmińskiego (45. miejsce w rankingu) oraz Szkoła Główna Handlowa (83. miejsce).

Ranking publikowany co roku przez „Financial Times” jest uznawany za ważny wskaźnik pozycji naukowej uczelni, pokazuje bowiem tylko 90 najlepszych wyższych szkół biznesu, a więc mniej niż 1 procent z ponad 10 tysięcy działających.
Zwycięzcą tego zestawienia jest London Business School.

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
„Jesteśmy obecni w rankingach ‘Financial Times’ od 2009 roku i cały czas utrzymujemy zbliżoną pozycję. To może być źródłem satysfakcji, bo jest to najwyższe miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, ale dla stosunkowo młodej polskiej uczelni, jaką jesteśmy, to przede wszystkim ogromna szansa na wejście do globalnego świata nauki. I korzystamy z tych możliwości” – powiedział prof. Witold T. Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
„Uczelnia podpisała umowy o współpracy naukowej i o wymianie studentów z ponad 200 najlepszymi uczelniami na świecie. Prowadzi też wspólne studia z dziewięcioma uczelniami obecnymi w rankingu ‘FT’, w tym z ESCP Europe (12. miejsce) i Grenoble Ecole de Management (17.). Ich absolwenci uzyskują podwójne dyplomy. Gdyby nie wysokie miejsce w rankingu ‘FT’ i uzyskane przez ALK akredytacje międzynarodowe, nie mielibyśmy szans na wspólne studia z tymi uczelniami. A tak, to my możemy wybierać partnerów” – podkreślił rektor ALK.

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Dziennik „Financial Times” publikuje kilka rankingów cząstkowych w ciągu roku i na ich podstawie sporządza ranking uczelni europejskich.
Składają się na niego wyniki z rankingu globalnego studiów stacjonarnych MBA, EMBA, studiów magisterskich z zarządzania oraz studiów dla menedżerów tzw. Executive Education.

ALK występuje w dwóch z tych rankingów.
Jej studia magisterskie z zarządzania zajmują 42. miejsce na świecie, a program EMBA – 72.

Uczelnia jest również wysoko sklasyfikowana (18 miejsce w 2016 roku na świecie) w rankingu „FT” studiów magisterskich z finansów.

Miejsce Akademii Leona Koźmińskiego w Rankingach „Financial Times”.
Dzięki uprzejmości ALK
 
Powodem do szczególnej satysfakcji jest fakt, że w rankingu „FT” polska uczelnia zdystansowała kilka znanych i od lat wysoko cenionych ośrodków naukowych, jak np. Durham University czy szkół biznesu wyjątkowo zasobnych w środki finansowe, jak Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu.

W Akademii Leona Koźmińskiego studiuje ponad 8.000 studentów, z czego półtora tysiąca stanowią cudzoziemcy z ponad 60 krajów.

Miejsce Akademii Leona Koźmińskiego w rankingach krajowych.
Dzięki uprzejmości ALK
 
Uczelnia jest najbardziej umiędzynarodowioną szkołą wyższą w Polsce według rankingu „Perspektyw”.

Cudzoziemcy wybierają ją między innymi z powodu wysokiej pozycji w rankingu „FT” i posiadanych akredytacji: EQUIS, AACSB i AMBA.Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego

http://www.kozminski.edu.pl/pl/  ASTROMAN Magazine - 2015.08.04

Prof. Andrzej Koźmiński: Dezercja elit

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1947  


ASTROMAN Magazine - 2014.09.26

Profesorowie Akademii Leona Koźmińskiego: Grozi nam kryzys społeczny, a nie ekonomiczny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1796  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.09

Prof. Andrzej Koźmiński: Hipokryzja i medycyna

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1493  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2011.08.06

Najbardziej prestiżowa międzynarodowa akredytacja dla polskiej Akademii Leona Koźmińskiego

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1029  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.06

Błędy tak zwanych fachowców od gospodarki to nie wyjątek, tylko reguła

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=913    


ASTROMAN Magazine - 2010.10.27

Najlepszy w Polsce Executive MBA to program Akademii Koźmińskiego

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=830      


ASTROMAN Magazine - 2010.02.06

Trzeci sukces uczelni Koźmińskiego w rankingu "Financial Times"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=659      


ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.