wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy





Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Komisja Europejska: 42,3 mld euro na inwestycje na rzecz zapewnienia Europejczykom dostępu do wysokowydajnej infrastruktury 2018.06.07

Bruksela, Belgia - 6 czerwca 2018 - W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska proponuje dziś przedłużenie instrumentu "Łącząc Europę", przeznaczając 42,3 mld euro na wsparcie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej (30,6 mld euro), energetycznej (8,7 mld euro) i cyfrowej (3 mld euro). Stanowi to wzrost o 47 procent w porównaniu z okresem 2014-2020, pokazując zaangażowanie UE w tworzenie dobrze połączonej i zintegrowanej Unii, gdzie obywatele i przedsiębiorstwa mogą w pełni korzystać z zalet swobodnego przepływu i jednolitego rynku.

Jean-Claude Juncker przewodniczy obradom Komisji Europejskiej.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Bruksela, Belgia - 6 czerwca 2018

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje dziś przedłużenie instrumentu „Łącząc Europę”, przeznaczając 42,3 mld euro na wsparcie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej (30,6 mld euro), energetycznej (8,7 mld euro) i cyfrowej (3 mld euro).

Komisarze Unii Europejskiej (od lewej): Maroš Šefčovič, Violeta Bulc, Jyrki Katainen, Elżbieta Bieńkowska.
Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Stanowi to wzrost o 47 procent w porównaniu z okresem 2014–2020, pokazując zaangażowanie UE w tworzenie dobrze połączonej i zintegrowanej Unii, gdzie obywatele i przedsiębiorstwa mogą w pełni korzystać z zalet swobodnego przepływu i jednolitego rynku.

Jeśli chodzi o lata 2021–2027, Komisja proponuje zwiększenie środowiskowego wymiaru instrumentu „Łącząc Europę”, zamierzając przeznaczyć 60 procent jego budżetu jako wkład w realizację celów klimatycznych.

Pomoże to wzmocnić unię energetyczną, wypełnić zobowiązania UE wynikające z porozumienia paryskiego i umocnić wiodącą pozycję Europy na arenie międzynarodowej w walce ze zmianą klimatu.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič
Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził:
„Od czasu porozumienia paryskiego konieczne jest tworzenie powiązań między sektorami. Nowy instrument „Łącząc Europę” będzie służyć jeszcze większej synergii między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych, aby zmaksymalizować wpływ transformacji energetyki. Ponadto zwiększony budżet i możliwość łączenia z innymi instrumentami pomoże Europie utrzymać pozycję światowego lidera projektów innowacyjnych, takich jak inteligentne sieci lub magazynowanie energii.”

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete.
Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział:

„Niniejszy wniosek umożliwi stworzenie infrastruktury potrzebnej do przejścia na czystą energię i pomoże w osiągnięciu naszych ambitnych celów klimatycznych i energetycznych na rok 2030. Nowy program ma nam pomóc w realizacji strategicznych projektów, takich jak synchronizacja państw bałtyckich z europejską siecią elektroenergetyczną, które są niezbędne do budowy rzeczywistej unii energetycznej.”

Komisarz ds. transportu, Violeta Bulc.
Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Komisarz ds. transportu, Violeta Bulc, stwierdziła:
„Transport to dziedzina, w której Unia przynosi swoim obywatelom konkretne korzyści, a dziś proponujemy bezprecedensowy budżet przeznaczony na poprawę mobilności na naszym kontynencie. Chcemy, aby Europejczycy podróżowali w ramach najbardziej nowoczesnej, bezpiecznej i czystej sieci połączeń na świecie. Na to właśnie zasługują.”

Komisarz ds. transportu, Violeta Bulc.
Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Wniosek Komisji ma na celu lepszą integrację sektorów transportu, energii i technologii cyfrowych, aby przyspieszyć dekarbonizację i cyfryzację gospodarki UE.

Rozwiązania w zakresie ekologicznej mobilności – takie jak mobilność elektryczna – wymagają na przykład ścisłej integracji sektora transportu i sektora energetycznego.
Inne przykłady obejmują pojazdy zautomatyzowane, magazynowanie energii oraz inteligentne sieci.

Jean-Claude Juncker przewodniczy obradom Komisji Europejskiej.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

1. Sektor transportu: bezpieczna, czysta i oparta na sieci mobilność

Instrument „Łącząc Europę” będzie wspierać inteligentną, zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i bezpieczną mobilność, zgodnie z wnioskami zawartymi w pakiecie „Europa w ruchu” oraz polityką UE w zakresie infrastruktury transportowej.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_pl.htm  

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_pl  

Pomoże on na przykład w dekarbonizacji transportu poprzez priorytetowe traktowanie przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu (takich jak transport kolejowy) oraz rozwijaniu punktów ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.

Proponuje się również położenie większego nacisku na modernizację sieci, w szczególności, aby uczynić ją bardziej bezpieczną i niezawodną.

Część budżetu (11,3 mld euro) zostanie zarezerwowana dla państw członkowskich uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności, co jest konkretnym wyrazem europejskiej solidarności.

Po raz pierwszy w historii instrument „Łącząc Europę” zapewni również wsparcie w wysokości 6,5 mld euro dla podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania technologii infrastruktury transportowej.

Celem jest dostosowanie europejskiej sieci transportowej do wymogów wojskowych oraz poprawa mobilności wojskowej w UE.
Będzie to ważny wkład w utworzenie w pełni funkcjonującej unii obrony do roku 2025, która jest priorytetem politycznym obecnej Komisji.

Dzisiejszy wniosek stanowi element realizacji wspólnego komunikatu z listopada 2017 r. oraz planu działania z marca 2018 roku.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_pl.htm  


2. Energia: przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona

W sektorze energii nowy instrument „Łącząc Europę” pozwoli na stworzenie rzeczywistej unii energetycznej i wspieranie transformacji sektora energetycznego zgodnie z celami zawartymi w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Umożliwi to Europie zachowanie pozycji lidera w dziedzinie przechodzenia na czystą energię zgodnie z priorytetem politycznym Komisji Junckera, jakim jest uczynienie Europy światowym liderem w zakresie energii odnawialnej.

W tym celu nowy element budżetu będzie wspierać współpracę między państwami członkowskimi w zakresie transgranicznych projektów dotyczących wytwarzania energii odnawialnej, aby promować strategie wdrażania gotowych do wprowadzenia na rynek technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Program nadal będzie wspierać kluczowe transeuropejskie sieci infrastruktury, co pozwoli na dalszą integrację wewnętrznego rynku energii, zwiększenie interoperacyjności sieci w wymiarze ponadgranicznym i ponadsektorowym, a także ułatwienie dekarbonizacji i zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii.


3. Sektor technologii cyfrowych: sieć szerokopasmowa

Instrument „Łącząc Europę” będzie wspierać nowoczesną infrastrukturę cyfrową, która stanowi podstawy dla funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl  

Cyfryzacja przemysłu europejskiego i modernizacja takich sektorów jak transport, energia, opieka zdrowotna i administracja publiczna zależą od powszechnego dostępu do niezawodnych, przystępnych cenowo, wysokiej jakości sieci o dużej lub bardzo dużej przepustowości.

Wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na sieci o dużej przepustowości i infrastrukturę w zakresie łączności elektronicznej, nowy instrument „Łącząc Europę” będzie w większym stopniu ukierunkowany na infrastrukturę łączności cyfrowej.


Jyrki Katainen i Maroš Šefčovič
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.
Opóźnienia w tym względzie będą miały ogromny wpływ na bieżące duże projekty infrastrukturalne.

W sektorze transportowym może to wpłynąć na realizację najważniejszych projektów, takich jak połączenia kolejowe Rail Baltica, Tunel Brenner, Lyon–Turyn, Evora–Merida itp.

Przykładowo Rail Baltica musi mieć możliwość uruchomienia większych zamówień budowlanych w roku 2021.
Ma to zasadnicze znaczenie dla dokończenia projektu, który pomoże połączyć pięć milionów ludzi w regionie Morza Bałtyckiego.


Osiągnięcie w 2019 roku porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania  z korzyścią dla wszystkich.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Violeta-Bulc, komisarz ds. transportu.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Kontekst

Sieci transeuropejskie oraz współpraca transgraniczna mają nie tylko podstawowe znaczenie dla funkcjonowania jednolitego rynku, lecz także znaczenie strategiczne dla realizacji unii energetycznej, jednolitego rynku cyfrowego i rozwoju zrównoważonych rodzajów transportu.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_pl  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl  

Jednakże bez udziału UE podmioty prywatne i organy krajowe nie mają wystarczających zachęt do inwestowania w transgraniczne projekty infrastrukturalne.

Instrument „Łącząc Europę” ma na celu zaradzenie tej sytuacji dzięki wykorzystaniu współfinansowania UE.

Środki finansowe są przyznawane w drodze konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków zarządzanych przez Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

Wraz z programem InvestEU pomagają one także wyeliminować lukę inwestycyjną w Europie i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm  


EU Budget for the Future
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Źródło: Komisja Europejska

https://ec.europa.eu/commission/index_en  



ASTROMAN Magazine – 2018.06.07

Komisja Europejska proponuje inwestycje w wysokości 9,2 mld euro w pierwszy w historii program w dziedzinie technologii cyfrowych


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2527  


ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).



Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
Davos 2019: World Economic Forum Annual Meeting 2019 Closes with Initiatives to Address Global Problems
Davos 2019: Mateusz Morawiecki, Prime Minister of Poland, at the World Economic Forum in Davos
Davos 2019. Cybersecurity Experts: World Needs 'Coalition of the Willing' to Meet Cyberthreats
Davos 2019: China a Committed Global Partner Affirms Vice-President Wang Qishan
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.