wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Polscy emigranci zarobili 125 miliardów EUR 2009.11.14

Autorzy raportu Euro-Tax.pl, analitycy firmy doradczej Capital One Advisers, oceniają, że przez ostatnich pięć lat Polacy zarobili za granicą 125 mld euro. W tym czasie bliskim w kraju przesłali prawie 21 miliardów euro.

 
 
Polacy pracujący za granicą
zarobili przez pięć lat 125 miliardów euro.
W tym czasie bliskim w kraju przesłali prawie 21 miliardów euro.

 
   
 
Połowa polskich emigrantów zarabia 1–2 tysięcy euro miesięcznie.
W ubiegłym roku ponad dwa miliony Polaków pracujących za granicą zarobiło ponad 33 miliardy euro – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie firmy Euro-Tax.pl.
Prawie jedną szóstą tej kwoty przekazali rodzinom w kraju.

– Polska jest jednym z największych eksporterów siły roboczej w świecie, a w Europie – największym – przypomina Andrzej Jasieniecki, wiceprezes spółki Euro-Tax.pl, która specjalizuje się w odzyskiwaniu podatków nadpłaconych przez polskich emigrantów w zagranicznych urzędach skarbowych.
Jego zdaniem transfery pieniędzy do kraju są wyższe, niż to wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, które nie uwzględniają m.in. gotówki przywożonej przez Polaków podczas odwiedzin w kraju.

 
 
Autorzy raportu Euro-Tax.pl, analitycy firmy doradczej Capital One Advisers, oceniają, że przez ostatnich pięć lat Polacy zarobili za granicą 125 mld euro.
To przede wszystkim rezultat szybkiego wzrostu liczby osób pracujących za granicą po otwarciu granic Unii Europejskiej.

 
 
W ubiegłym roku GUS oceniał ich liczbę na 2,2 mln osób, ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 roku.
Wolniej rosły zarobki emigrantów. Raport szacuje, że w ubiegłym roku Polak pracujący za granicą zarabiał średnio 15,2 tys. euro rocznie, czyli 1,3 tys. euro miesięcznie.

 
 
– Oczekiwania płacowe zdecydowanej większości emigrantów, nie tylko zresztą pochodzących z Polski, nie są wysokie. To ich główna przewaga konkurencyjna na rynku pracy – podkreśla Maciej Bukowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych.

 
 
Jednak, jak ocenia Andrzej Jasieniecki, Polacy dorobili się już tak dobrej marki, że po kilku latach pracy, np. w Wielkiej Brytanii, gdy dobrze znają język, mogą już liczyć na stawki porównywalne z zarobkami brytyjskich fachowców.

 
 
Jego opinię potwierdza Monika Tkaczyk, sekretarz Stowarzyszenia Polaków w Wielkiej Brytanii Poland Street.
Według niej nasi rodacy pracujący na Wyspach raczej nie narzekają na zarobki (choć w kryzysie część ma problemy ze znalezieniem pracy).
Według niej mimo rosnącego bezrobocia w Wielkiej Brytanii wysoko wykwalifikowani budowlańcy nadal mogą liczyć na tygodniówki rzędu 800–1.000 funtów.

 
 
Jak jednak wynika z badań portalu Money.pl, większość Polaków pracujących za granicą zarabia do 2 tysięcy euro miesięcznie.
Zarobkami powyżej 3 tysięcy euro chwalił się co siódmy z polskich emigrantów.
Co dziesiąty zarabiał poniżej tysiąca euro.

 
 
– To nic dziwnego, bo wielu z nich to młodzi ludzie, którzy podejmują tam pierwszą pracę w życiu i wyjeżdżają nie tylko w celach zarobkowych – mówi Andrzej Jasieniecki.


Ilu emigrantów przesyła pieniądze do kraju?


Sądząc po danych NBP, sporo.
Według szacunków banku w latach 2004–2008 Polacy przesłali do kraju 20,6 mld euro.
Rekordowy pod tym względem był 2007 rok, kiedy napłynęło blisko 5,4 mld euro.

Dochody emigrantów i transfery do Polski będą teraz spadać. Kryzys na Zachodzie ogranicza ich dochody. A po dłuższym pobycie za granicą słabną więzy (także finansowe) z krajem.
Źródło: Rzeczpospolita
 
Rok później transfery były już o kilkaset milionów euro mniejsze – głównie za sprawą ponad dwukrotnego wzrostu kwoty podatków zapłaconych przez Polaków pracujących za granicą.
Nawet po zmniejszeniu się transferów ich przekazy znacząco poprawiają saldo naszego bilansu płatniczego.

 
 
Pod względem skali zagranicznych przekazów od rodaków Polska lokuje się w światowej czołówce.
Tradycyjnie do krajów, w których skala transferów jest największa, należą Indie i Meksyk.

Anita Błaszczak , łuw

„Rzeczpospolita” - 06.11.2009

http://www.rp.pl/artykul/9,388352_Emigranci_zarobili_miliardy_.html  

http://www.polandstreet.org.uk/  5,5 mld PLN do odzyskania z podatku


Z raportu przygotowanego na zlecenie Euro-tax.pl wynika, że aż 5,5 mld złotych mogą odzyskać Polacy, którzy pracowali w ostatnich latach legalnie za granicą.

 
 
Szacunek ten dotyczy tylko pięciu najważniejszych krajów: Holandii, Irlandii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.
Raport i wyliczenia opracowała firma Capital One Advisers.

 
 
Jako podstawę wyceny obrano szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej.
W kalkulacji uwzględniono wyłącznie kraje, w których Euro-Tax.pl przez ostatnie trzy lata odzyskiwał nadpłacony przez emigrantów podatek - Holandia, Irlandia, Niemcy, USA oraz Wielka Brytania.

 
 
W wyliczeniu uwzględniono maksymalne okresy, za które pracownicy mogą starać się o zwrot należnych im pieniędzy – od dwóch lat w Niemczech do pięciu lat w Wielkiej Brytanii.

Z kalkulacji wynika, że tylko dla pięciu branych pod uwagę krajów, potencjalną kwotę zwrotu nadpłaconego podatku można oszacować na 5,5 mld PLN.

 
 
Biorąc pod uwagę pozostałe kraje europejskie, w których Polacy byli legalnie zatrudnieni, wartość ta wzrosłaby dodatkowo o 20-25 procent.

Największy udział, blisko 2/3 wartości rynku - 3,3 mld PLN - przypada na osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat były legalnie zatrudnione w Wielkiej Brytanii.

 
 
1 mld PLN
wynosi wartość nadpłaconego podatku przez Polaków zatrudnionych w ostatnich 3 latach w Irlandii.

Gdyby nie uwzględniać założenia, że ok. 1/3 polskich emigrantów odzyskała już nadpłacony podatek, wartość rynku dla samych pięciu krajów wynosi około 8,3 mld PLN.

 
 
– Najważniejsze dla Euro-tax.pl jest pomoc ludziom, którzy pracując na obczyźnie zostawili część swojego dochodu w tamtejszych urzędach podatkowych. My, występując w ich imieniu odzyskujemy należne im pieniądze. Wielkość tego rynku, wynikająca z powyższego raportu pokazuje jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Regularność migracji sugeruje jednak, że nasza misja może nie mieć końca. Z przyjemnością pomagamy i będziemy pomagać polskim emigrantom uzyskać zwrot jak i rozliczyć się z zagranicznym fiskusem, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem. Jesteśmy wynagradzani wyłącznie za sukces, co oznacza, że tylko w wypadku rzeczywistego odzyskania dla klientów podatku naliczmy niewielką prowizję od wielkości dokonanego przelewu dla Klienta przez zagraniczny urząd skarbowy. Taka właśnie jest rola firmy Euro-tax.pl – mówi Andrzej Jasieniecki, ekspert Euro-tax.pl.

 
 

Raport odpowiada między innymi na poniższe pytania.


Dlaczego Polacy wyjeżdżają?


Po roku 1989 najważniejszymi powodami emigracji Polaków były przede wszystkim trudności w pozyskaniu zatrudnienia i niezadowolenie z wynagrodzenia.
Jednak przed 2004 rokiem – ze względu na bariery na tamtejszych rynkach pracy - na legalne zatrudnienie w krajach UE15 mogli mieć nadzieję tylko nieliczni.

 
 
Po wstąpieniu Polski do struktur unijnych nastąpiło nagłe ożywienie ruchów migracyjnych, związane z poszukiwaniem legalnego zatrudnienia poza granicami Polski, również w formie prac sezonowych.

 
 
Z danych CBOS opublikowanych w październiku 2008 roku wynika, że na przestrzeni dekady na emigracji zarobkowej przebywało około 4 mln Polaków, w tym co najmniej 1 mln osób wciąż pracuje za granicą.


Z jakich powodów Polacy wracają z emigracji?


Duża grupa osób pracujących poza granicami nie jest zdecydowana co do terminu powrotu, a ponad 1/4 deklaruje powrót w terminie do czterech lat.
Obecna sytuacja gospodarcza, przyczyniająca się do wzrostu bezrobocia na większości rynków, może jednak spowodować zmianę planów części osób i skłonić ich do wcześniejszego powrotu do kraju.

 
 
Przeprowadzone w dwóch ubiegłych latach badania potencjału migracyjnego Polaków wskazują, że co najmniej do roku 2012 należałoby spodziewać się utrzymania panujących obecnie tendencji.

 
 
Przygotowana przez GUS prognoza migracji Polaków przewiduje, że dopiero po roku 2012 nastąpi odwrócenie trendu przewagi wyjazdów nad przyjazdami do kraju.


Gdzie Polacy emigrują najczęściej?


W powstałym w listopadzie 2008 roku raporcie „Employment in Europe 2008” Komisja Europejska klasyfikuje poziomy zatrudnienia oraz grupy społeczne narodowości europejskich w następującej systematyce:

kraje nordyckie, z uwzględnieniem Holandii oraz Wielkiej Brytanii: wysokie wynagrodzenia, dobre warunki pracy, wysoki poziom wiedzy poparty szkoleniami, wysoka satysfakcja z wykonywanej pracy oraz pracowitość,

kraje Europy Kontynentalnej, wliczając w to Irlandię, Cypr oraz Słowenię: większość wskaźników zbliżona do średniej unijnej,

kraje południowe: relatywnie niskie wynagrodzenia, niski poziom wiedzy, mało korzystne warunki pracy, relatywnie duże dysproporcje bezrobocia względem płci,

nowi członkowie UE: niskie wynagrodzenia, mało korzystne warunki pracy, ale relatywnie wysoki poziom wiedzy i małe dysproporcje bezrobocia względem płci.


W których krajach emigranci zarabiają najwięcej?


Wysokość płacy bazowej w kraju znajdującym się najniżej w zestawieniu - Bułgaria, 112 EUR - jest przeszło 14-krotnie mniejsza, niż w przypadku Luksemburga znajdującego się najwyżej - 1.610 EUR.

 
 
Wśród 20 państw wyróżniają się trzy grupy - wynagrodzenie nieprzekraczające 350 EUR, 350-750 EUR oraz powyżej 750 EUR.

Polska w powyższym zestawieniu znajduje się w najniższej grupie – należy jednak zauważyć, że wynagrodzenie minimalne w naszym kraju systematycznie wzrasta.

 
 
Bardzo ważnych informacji dostarcza również analiza danych dotyczących wzmożenia emigracji na przestrzeni ostatnich okresów.

Wyróżniają się w tym zestawieniu trzy kraje: Irlandia, Wielka Brytania oraz Norwegia, do których intensywny napływ polskich obywateli miał miejsce w okresie ostatnich 5 lat.
W przypadku Irlandii wskaźnik ten wynosił około 95 procent.

 
 
Niemcy,
pomimo znacznej liczby przebywających tam Polaków, reprezentują emigrację starą. Blisko 60 procent osób przebyło do tego kraju po raz pierwszy ponad 5 lat temu. Jednocześnie wyjazdy mają charakter w dużym stopniu sezonowy (cykliczny).

 
 


Euro-tax.pl

Euro-tax.pl jest największą polską firmą zajmującą się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą.

 
 
Z usług Euro-tax.pl, w ciągu pięciu lat aktywności na rynku, skorzystało już ponad 30 tysięcy klientów, którzy szybko i skutecznie odzyskali nadpłacone podatki.
Obecnie firma Euro-tax.pl ma najszerszą na rynku ofertę usług dotyczących zwrotu podatku za pracę za granicą.
Firma realizuje rozliczenia podatkowe za pracę w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Holandii, USA i Norwegii.
Euro-tax.pl działa na rynku migracji zarobkowej i swoją ofertę kieruje do blisko 2 milionów Polaków, którzy w ostatnich latach legalnie pracowali poza granicami kraju.
W skład Grupy Euro-tax.pl S.A. wchodzą:
Euro-tax.pl Sp. z o.o., CUF Sp. z o.o. oraz Euro-credit.pl Sp. z o.o.


Capital One Advisers

Capital One Advisers działa na rynku od 2002 roku, specjalizując się w: doradztwie przy przeprowadzaniu transakcji kapitałowych – obsłudze przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw, transakcji z udziałem funduszy Private Equity, organizacji kompleksowego finansowania dłużnego oraz pełnym doradztwie w niepublicznych i publicznych ofertach papierów wartościowych.

 
 
Od 2007 roku Capital One Advisers posiada status Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, gdzie wprowadziła 5 spółek.
COA brał również udział w tworzeniu prospektu i doradztwie 3 podmiotów, które zadebiutowały na głównym parkiecie GPW.
W roku 2008 COA został członkiem M&A Europe, międzynarodowej sieci firm doradczych specjalizujących się w transakcjach z zakresu fuzji i przejęć, będąc jedynym przedstawicielem Polski.
Począwszy od 2009 roku Capital One Advisers pełni funkcję Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.


http://www.euro-tax.pl/aktualnosci/5-5-mld-pln-do-odzyskania,101.html  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Construction begins on Airbus' U.S. A220 Manufacturing Facility
BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience
BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
innogy eMobility Solutions GmbH: innogy turns EV technology division into dedicated company
LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.