wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Komisja Europejska proponuje inwestycje w wysokości 9,2 mld euro w pierwszy w historii program w dziedzinie technologii cyfrowych 2018.06.07

Bruksela, Belgia - 6 czerwca 2018 - Komisja Europejska proponuje dziś uruchomienie pierwszego w historii programu "Cyfrowa Europa" i zainwestowanie 9,2 mld euro, aby wieloletnie ramy budżetowe UE na lata 2021-2027 odpowiadały na rosnące wyzwania wynikające z cyfryzacji. Dzięki strategii jednolitego rynku cyfrowego stworzyliśmy ramy regulacyjne, które są dostosowane do cyfrowej rzeczywistości. Ramy te należy uzupełnić równie ambitnym finansowaniem i inwestycjami przewidzianymi w programie "Cyfrowa Europa", aby zwiększyć międzynarodową konkurencyjność UE oraz rozwijać i wzmacniać strategiczne zdolności cyfrowe Europy.

Obrady Komisji Europejskiej, Bruksela, 6 czerwca 2018.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Bruksela, Belgia - 6 czerwca 2018

Komisja Europejska proponuje dziś uruchomienie pierwszego w historii programu „Cyfrowa Europai zainwestowanie 9,2 mld euro, aby wieloletnie ramy budżetowe UE na lata 2021–2027 odpowiadały na rosnące wyzwania wynikające z cyfryzacji.

Dzięki strategii jednolitego rynku cyfrowego stworzyliśmy ramy regulacyjne, które są dostosowane do cyfrowej rzeczywistości.


https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl  


Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego i Gunther Oettinger.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Ramy te należy uzupełnić równie ambitnym finansowaniem i inwestycjami przewidzianymi w programie „Cyfrowa Europa”, aby zwiększyć międzynarodową konkurencyjność UE oraz rozwijać i wzmacniać strategiczne zdolności cyfrowe Europy.

Te kluczowe zdolności obejmują wysokowydajne systemy obliczeniowe, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i zaawansowane umiejętności cyfrowe, a także zapewnienie ich szerokiego wykorzystania i dostępności w gospodarce i w społeczeństwie, zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i sektora publicznego.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Andrus Ansip
, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział:
„Jednolity rynek cyfrowy zapewnia ramy prawne umożliwiające obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie pełnych korzyści z transformacji cyfrowej. Naszym celem było dostosowanie budżetu UE do przyszłych wyzwań: transformacja cyfrowa jest brana pod uwagę we wszystkich propozycjach – od transportu, energii i rolnictwa, po opiekę zdrowotną i kulturę. Aby wzmocnić tę tendencję, proponujemy dziś więcej inwestycji w dziedzinie sztucznej inteligencji, superkomputerów, cyberbezpieczeństwa, umiejętności cyfrowych i administracji elektronicznej. Wszystkie te dziedziny zostały uznane przez przywódców UE za kwestie o największym znaczeniu dla konkurencyjności UE w przyszłości.”

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Marija Gabriel
, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła:

„Pierwszy ogólnoeuropejski program cyfrowy jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o wzmocnienie wiodącej roli, jaką Europa odgrywa na świecie pod względem transformacji cyfrowej. Będziemy inwestować w najistotniejsze strategiczne zdolności cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, wysokowydajne systemy obliczeniowe i cyberbezpieczeństwo, a obywatele – jak ma to miejsce w przypadku wszystkich naszych inicjatyw cyfrowych – będą zajmowali najważniejsze miejsce w tym programie. Jednym z głównych filarów programu są inwestycje ukierunkowane na zdobywanie przez obywateli zaawansowanych umiejętności cyfrowych umożliwiających im dostęp do najnowszych technologii cyfrowych i korzystanie z nich.”

(Od lewej) Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Marianne Thyssen i Christos Stylianides.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Wniosek Komisji Europejskiej koncentruje się na pięciu obszarach:


1. Superkomputery:
Kwota w wysokości 2,7 mld euro zostanie przeznaczona na finansowanie projektów służących opracowywaniu i wzmacnianiu superkomputerów i przetwarzania danych w Europie, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju wielu obszarów – od opieki zdrowotnej i energii ze źródeł odnawialnych, po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo.
Proponowane finansowanie zapewni skuteczniejsze i bardziej powszechne wykorzystanie superkomputerów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Program „Cyfrowa Europa” dążyć będzie do stworzenia do roku 2022/2023 światowej klasy superkomputera i infrastruktury danych o eksaskalowej zdolności obliczeniowej (miliard miliardów (lub 1018) obliczeń na sekundę), a do roku 2026/2027 systemów o zdolności przekraczającej eksaskalę, wyposażając tym samym UE we własne niezależne i konkurencyjne zasoby technologii, wspomagając osiągnięcie doskonałości w domenie aplikacji i zwiększając dostępność i wykorzystanie superkomputerów.
Planowane inicjatywy będą opierać się na europejskiej strategii na rzecz superkomputerów, która pomoże UE osiągnąć postęp w wielu dziedzinach, począwszy od opieki zdrowotnej i energii odnawialnej, po bezpieczeństwo samochodów i bezpieczeństwo cybernetyczne.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_pl.htm  

2. Sztuczna inteligencja:
Planuje się, że kwota w wysokości 2,5 mld euro zostanie przeznaczona na rozpowszechnianie sztucznej inteligencji w całej europejskiej gospodarce i społeczeństwie. Budżet ten opiera się na europejskim podejściu do sztucznej inteligencji przedstawionym w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_pl.htm  

Ma ono na celu pobudzenie inwestycji, aby jak najlepiej wykorzystywać sztuczną inteligencję, a jednocześnie uwzględniać zmiany społeczno-gospodarcze z nią związane i zapewniać odpowiednie ramy etyczne i prawne.
Program „Cyfrowa Europa” umożliwi lepszy dostęp organów publicznych i przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych, do obiektów badawczych i do przeprowadzania eksperymentów w dziedzinie sztucznej inteligencji w państwach członkowskich.
Zwiększenie inwestycji w badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa” pozwoli natomiast pozostać UE w światowej czołówce, jeżeli chodzi o postęp naukowo-technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Komisja proponuje opracowanie wspólnych „europejskich bibliotek” algorytmów, które byłyby dostępne dla wszystkich, aby pomóc sektorowi publicznemu i prywatnemu w identyfikowaniu i nabywaniu takich rozwiązań, które najlepiej odpowiadałyby ich potrzebom.
Otwarte platformy i dostęp do przestrzeni danych przemysłowych w zakresie sztucznej inteligencji zostaną udostępnione w całej UE za pośrednictwem ośrodków innowacji cyfrowych, zapewniających małym przedsiębiorstwom oraz lokalnym innowatorom obiekty badawcze i potrzebną wiedzę.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs  

3. Cyberbezpieczeństwo i zaufanie do technologii:
Kwota w wysokości 2 mld euro zostanie zainwestowana w ochronę gospodarki cyfrowej, społeczeństwa i demokracji w UE poprzez budowanie cyberobrony i unijnego sektora cyberbezpieczeństwa, finansowanie najnowocześniejszych urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństwa, a także wspieranie rozwoju niezbędnych umiejętności i wiedzy. Wniosek opiera się na szeregu środków w zakresie cyberbezpieczeństwa przedstawionych we wrześniu 2017 r. oraz na pierwszych ogólnounijnych przepisach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które weszły w życie w maju 2018 roku.


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_pl.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_pl.htm  

4. Umiejętności cyfrowe:
Dzięki inwestycjom w wysokości 700 mln euro obecni i przyszli pracownicy będą mieli możliwość łatwego zdobywania zaawansowanych umiejętności cyfrowych poprzez długo- i krótkoterminowe kursy szkoleniowe oraz staże w trakcie pracy, niezależnie od państwa członkowskiego zamieszkania.
W ramach programu „Cyfrowa Europa” ośrodki innowacji cyfrowych będą realizować ukierunkowane programy mające na celu udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej pomocy w wyposażeniu ich pracowników w niezbędne zaawansowane umiejętności, tak aby mogli uzyskać dostęp do nowych możliwości oferowanych przez superkomputery, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo.


5. Zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i w społeczeństwie:
Kwota w wysokości 1,3 mld euro zapewni cyfrową transformację administracji publicznej i usług użyteczności publicznej oraz ich interoperacyjność w całej UE, a także ułatwi wszystkim przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, dostęp do technologii i know-how.
Ośrodki innowacji cyfrowych będą stanowić „punkty kompleksowej obsługi” dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, zapewniając dostęp do wiedzy technologicznej i obiektów do przeprowadzania eksperymentów, jak również porady, aby jak najlepiej ocenić biznesowe projekty w zakresie transformacji cyfrowej.
Sieć ośrodków innowacji cyfrowych uzyska wsparcie, tak aby zapewnić jak najszerszy zasięg geograficzny w całej Europie.
Ośrodki innowacji cyfrowych są obecnie jednym z kluczowych elementów strategii cyfryzacji europejskiego przemysłu.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Vytenis Andriukaitis
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnych wieloletnich ram budżetowych UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Biorąc pod uwagę pilny charakter sytuacji oraz skalę wymaganych inwestycji, istnieje silna potrzeba interwencji na poziomie UE w celu wspólnego finansowania i koordynacji działań na skalę umożliwiającą sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową.
Powinno to zapewnić pełne wykorzystanie korzyści wynikających z nowych technologii cyfrowych.

Nierozwiązanie problemu luki inwestycyjnej niesie ze sobą ryzyko osłabienia zdolności innowacyjnych UE oraz konkurencyjności jej przemysłu.

Osiągnięcie w 2019 roku porozumienia w sprawie przyszłych wieloletnich ram budżetowych umożliwi płynne przejście z obecnych wieloletnich ram budżetowych (2014–2020) do nowych, a także zapewni przewidywalność finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete i Margarethe Verstager.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Kontekst

Cyfrowa Europa” to nowy program stanowiący część rozdziału „Jednolity rynek, innowacje i agenda cyfrowa” projektu wieloletnich ram budżetowych UE.

Powstał on w oparciu o strategię jednolitego rynku cyfrowego, której realizację rozpoczęto w maju 2015 roku i jej osiągnięcia w ostatnich latach, a jego głównym celem jest kształtowanie cyfrowej transformacji w Europie z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl  

Dzięki dodatkowym funduszom UE będzie mogła inwestować więcej w gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe.

Komisja proponuje dziś również zwiększenie do kwoty 3 mld euro budżetu przeznaczonego na projekty infrastruktury cyfrowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Instrument „Łącząc Europę” skupia się na projektach o najwyższej europejskiej wartości dodanej, zwłaszcza na połączeniach transgranicznych.

Jeżeli chodzi o cyfryzację, przyczyni się on do zapewnienia, by wszystkie elementy stanowiące główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, takie jak szkoły, szpitale, węzły transportowe, główni dostawcy usług publicznych i przedsiębiorstwa intensywnie korzystające z technologii cyfrowych, uzyskały do roku 2025 dostęp do przyszłościowych łączy szerokopasmowych.

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2525  


Obrady Komisji Europejskiej, Bruksela, 6 czerwca 2018.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Oprócz programu „Cyfrowa Europa” konieczne jest dalsze zwiększone finansowanie badań naukowych i innowacji w zakresie technologii cyfrowych nowej generacji w kolejnych wieloletnich ramach finansowych w programie „Horyzont Europa”.

Oba programy będą działały łącznie: program „Horyzont Europa” zapewnia kluczowe inwestycje w badania naukowe i innowacje, natomiast program „Cyfrowa Europa” będzie opierał się na jego wynikach, tworząc niezbędną infrastrukturę, a także wspierając rozmieszczanie i budowanie potencjału, co z kolei zapewni wkład w przyszłe badania naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, robotyki, wysokowydajnych systemów obliczeniowych i dużych zbiorów danych.


EU Budget for the Future
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Źródło: Komisja Europejska

https://ec.europa.eu/commission/index_en  ASTROMAN Magazine – 2018.06.07

Komisja Europejska: 42,3 mld euro na inwestycje na rzecz zapewnienia Europejczykom dostępu do wysokowydajnej infrastruktury


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2526  


ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
New era for renewable energies in Germany: Mercedes-Benz Cars and Statkraft make an important contribution to the energy transition
New Intel Architectures and Technologies Target Expanded Market Opportunities
Now Available: NVIDIA Jetson AGX Xavier Module for Next-Gen Autonomous Machines
RED Digital Cinema and NVIDIA Make 8K Movie Editing a Reality
HONGKONG bramą do rynku chińskiego - seminarium 15 stycznia 2019 w Warszawie
NASA's Mars InSight Flexes Its Arm
Lockheed Martin And Airbus Sign Memorandum Of Agreement On Aerial Refueling
12th Asian Financial Forum, 14-15 January 2019, Hong Kong
Microsoft: Digital innovation on wheels. How Renault Sport Formula One Team races for success
Fintech Start-up QUPITAL, Based in Hong Kong, Bridges Cash Gap
Dr Filip Granek, Prezes XTPL S.A., został Przedsiębiorcą Roku 2018, zwycięzcą 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku w Polsce
Atos launches construction of global R&D Lab to drive innovation in Quantum Computing
Dimension Data: Technology futures in 2019 and beyond. The top five future technology trends that will transform your business in 2019
Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce
Supersonic Commercial Travel Begins To Take Shape At Lockheed Martin Skunk Works
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.