wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Komisja Europejska proponuje inwestycje w wysokości 9,2 mld euro w pierwszy w historii program w dziedzinie technologii cyfrowych 2018.06.07

Bruksela, Belgia - 6 czerwca 2018 - Komisja Europejska proponuje dziś uruchomienie pierwszego w historii programu "Cyfrowa Europa" i zainwestowanie 9,2 mld euro, aby wieloletnie ramy budżetowe UE na lata 2021-2027 odpowiadały na rosnące wyzwania wynikające z cyfryzacji. Dzięki strategii jednolitego rynku cyfrowego stworzyliśmy ramy regulacyjne, które są dostosowane do cyfrowej rzeczywistości. Ramy te należy uzupełnić równie ambitnym finansowaniem i inwestycjami przewidzianymi w programie "Cyfrowa Europa", aby zwiększyć międzynarodową konkurencyjność UE oraz rozwijać i wzmacniać strategiczne zdolności cyfrowe Europy.

Obrady Komisji Europejskiej, Bruksela, 6 czerwca 2018.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Bruksela, Belgia - 6 czerwca 2018

Komisja Europejska proponuje dziś uruchomienie pierwszego w historii programu „Cyfrowa Europai zainwestowanie 9,2 mld euro, aby wieloletnie ramy budżetowe UE na lata 2021–2027 odpowiadały na rosnące wyzwania wynikające z cyfryzacji.

Dzięki strategii jednolitego rynku cyfrowego stworzyliśmy ramy regulacyjne, które są dostosowane do cyfrowej rzeczywistości.


https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl  


Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego i Gunther Oettinger.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Ramy te należy uzupełnić równie ambitnym finansowaniem i inwestycjami przewidzianymi w programie „Cyfrowa Europa”, aby zwiększyć międzynarodową konkurencyjność UE oraz rozwijać i wzmacniać strategiczne zdolności cyfrowe Europy.

Te kluczowe zdolności obejmują wysokowydajne systemy obliczeniowe, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i zaawansowane umiejętności cyfrowe, a także zapewnienie ich szerokiego wykorzystania i dostępności w gospodarce i w społeczeństwie, zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i sektora publicznego.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Andrus Ansip
, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział:
„Jednolity rynek cyfrowy zapewnia ramy prawne umożliwiające obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie pełnych korzyści z transformacji cyfrowej. Naszym celem było dostosowanie budżetu UE do przyszłych wyzwań: transformacja cyfrowa jest brana pod uwagę we wszystkich propozycjach – od transportu, energii i rolnictwa, po opiekę zdrowotną i kulturę. Aby wzmocnić tę tendencję, proponujemy dziś więcej inwestycji w dziedzinie sztucznej inteligencji, superkomputerów, cyberbezpieczeństwa, umiejętności cyfrowych i administracji elektronicznej. Wszystkie te dziedziny zostały uznane przez przywódców UE za kwestie o największym znaczeniu dla konkurencyjności UE w przyszłości.”

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Marija Gabriel
, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła:

„Pierwszy ogólnoeuropejski program cyfrowy jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o wzmocnienie wiodącej roli, jaką Europa odgrywa na świecie pod względem transformacji cyfrowej. Będziemy inwestować w najistotniejsze strategiczne zdolności cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, wysokowydajne systemy obliczeniowe i cyberbezpieczeństwo, a obywatele – jak ma to miejsce w przypadku wszystkich naszych inicjatyw cyfrowych – będą zajmowali najważniejsze miejsce w tym programie. Jednym z głównych filarów programu są inwestycje ukierunkowane na zdobywanie przez obywateli zaawansowanych umiejętności cyfrowych umożliwiających im dostęp do najnowszych technologii cyfrowych i korzystanie z nich.”

(Od lewej) Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Marianne Thyssen i Christos Stylianides.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Wniosek Komisji Europejskiej koncentruje się na pięciu obszarach:


1. Superkomputery:
Kwota w wysokości 2,7 mld euro zostanie przeznaczona na finansowanie projektów służących opracowywaniu i wzmacnianiu superkomputerów i przetwarzania danych w Europie, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju wielu obszarów – od opieki zdrowotnej i energii ze źródeł odnawialnych, po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo.
Proponowane finansowanie zapewni skuteczniejsze i bardziej powszechne wykorzystanie superkomputerów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Program „Cyfrowa Europa” dążyć będzie do stworzenia do roku 2022/2023 światowej klasy superkomputera i infrastruktury danych o eksaskalowej zdolności obliczeniowej (miliard miliardów (lub 1018) obliczeń na sekundę), a do roku 2026/2027 systemów o zdolności przekraczającej eksaskalę, wyposażając tym samym UE we własne niezależne i konkurencyjne zasoby technologii, wspomagając osiągnięcie doskonałości w domenie aplikacji i zwiększając dostępność i wykorzystanie superkomputerów.
Planowane inicjatywy będą opierać się na europejskiej strategii na rzecz superkomputerów, która pomoże UE osiągnąć postęp w wielu dziedzinach, począwszy od opieki zdrowotnej i energii odnawialnej, po bezpieczeństwo samochodów i bezpieczeństwo cybernetyczne.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_pl.htm  

2. Sztuczna inteligencja:
Planuje się, że kwota w wysokości 2,5 mld euro zostanie przeznaczona na rozpowszechnianie sztucznej inteligencji w całej europejskiej gospodarce i społeczeństwie. Budżet ten opiera się na europejskim podejściu do sztucznej inteligencji przedstawionym w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_pl.htm  

Ma ono na celu pobudzenie inwestycji, aby jak najlepiej wykorzystywać sztuczną inteligencję, a jednocześnie uwzględniać zmiany społeczno-gospodarcze z nią związane i zapewniać odpowiednie ramy etyczne i prawne.
Program „Cyfrowa Europa” umożliwi lepszy dostęp organów publicznych i przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych, do obiektów badawczych i do przeprowadzania eksperymentów w dziedzinie sztucznej inteligencji w państwach członkowskich.
Zwiększenie inwestycji w badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa” pozwoli natomiast pozostać UE w światowej czołówce, jeżeli chodzi o postęp naukowo-technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Komisja proponuje opracowanie wspólnych „europejskich bibliotek” algorytmów, które byłyby dostępne dla wszystkich, aby pomóc sektorowi publicznemu i prywatnemu w identyfikowaniu i nabywaniu takich rozwiązań, które najlepiej odpowiadałyby ich potrzebom.
Otwarte platformy i dostęp do przestrzeni danych przemysłowych w zakresie sztucznej inteligencji zostaną udostępnione w całej UE za pośrednictwem ośrodków innowacji cyfrowych, zapewniających małym przedsiębiorstwom oraz lokalnym innowatorom obiekty badawcze i potrzebną wiedzę.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs  

3. Cyberbezpieczeństwo i zaufanie do technologii:
Kwota w wysokości 2 mld euro zostanie zainwestowana w ochronę gospodarki cyfrowej, społeczeństwa i demokracji w UE poprzez budowanie cyberobrony i unijnego sektora cyberbezpieczeństwa, finansowanie najnowocześniejszych urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństwa, a także wspieranie rozwoju niezbędnych umiejętności i wiedzy. Wniosek opiera się na szeregu środków w zakresie cyberbezpieczeństwa przedstawionych we wrześniu 2017 r. oraz na pierwszych ogólnounijnych przepisach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które weszły w życie w maju 2018 roku.


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_pl.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_pl.htm  

4. Umiejętności cyfrowe:
Dzięki inwestycjom w wysokości 700 mln euro obecni i przyszli pracownicy będą mieli możliwość łatwego zdobywania zaawansowanych umiejętności cyfrowych poprzez długo- i krótkoterminowe kursy szkoleniowe oraz staże w trakcie pracy, niezależnie od państwa członkowskiego zamieszkania.
W ramach programu „Cyfrowa Europa” ośrodki innowacji cyfrowych będą realizować ukierunkowane programy mające na celu udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej pomocy w wyposażeniu ich pracowników w niezbędne zaawansowane umiejętności, tak aby mogli uzyskać dostęp do nowych możliwości oferowanych przez superkomputery, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo.


5. Zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i w społeczeństwie:
Kwota w wysokości 1,3 mld euro zapewni cyfrową transformację administracji publicznej i usług użyteczności publicznej oraz ich interoperacyjność w całej UE, a także ułatwi wszystkim przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, dostęp do technologii i know-how.
Ośrodki innowacji cyfrowych będą stanowić „punkty kompleksowej obsługi” dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, zapewniając dostęp do wiedzy technologicznej i obiektów do przeprowadzania eksperymentów, jak również porady, aby jak najlepiej ocenić biznesowe projekty w zakresie transformacji cyfrowej.
Sieć ośrodków innowacji cyfrowych uzyska wsparcie, tak aby zapewnić jak najszerszy zasięg geograficzny w całej Europie.
Ośrodki innowacji cyfrowych są obecnie jednym z kluczowych elementów strategii cyfryzacji europejskiego przemysłu.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Vytenis Andriukaitis
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnych wieloletnich ram budżetowych UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Biorąc pod uwagę pilny charakter sytuacji oraz skalę wymaganych inwestycji, istnieje silna potrzeba interwencji na poziomie UE w celu wspólnego finansowania i koordynacji działań na skalę umożliwiającą sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową.
Powinno to zapewnić pełne wykorzystanie korzyści wynikających z nowych technologii cyfrowych.

Nierozwiązanie problemu luki inwestycyjnej niesie ze sobą ryzyko osłabienia zdolności innowacyjnych UE oraz konkurencyjności jej przemysłu.

Osiągnięcie w 2019 roku porozumienia w sprawie przyszłych wieloletnich ram budżetowych umożliwi płynne przejście z obecnych wieloletnich ram budżetowych (2014–2020) do nowych, a także zapewni przewidywalność finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete i Margarethe Verstager.
Bruksela, 6 czerwca 2018
.
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Kontekst

Cyfrowa Europa” to nowy program stanowiący część rozdziału „Jednolity rynek, innowacje i agenda cyfrowa” projektu wieloletnich ram budżetowych UE.

Powstał on w oparciu o strategię jednolitego rynku cyfrowego, której realizację rozpoczęto w maju 2015 roku i jej osiągnięcia w ostatnich latach, a jego głównym celem jest kształtowanie cyfrowej transformacji w Europie z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl  

Dzięki dodatkowym funduszom UE będzie mogła inwestować więcej w gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe.

Komisja proponuje dziś również zwiększenie do kwoty 3 mld euro budżetu przeznaczonego na projekty infrastruktury cyfrowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Instrument „Łącząc Europę” skupia się na projektach o najwyższej europejskiej wartości dodanej, zwłaszcza na połączeniach transgranicznych.

Jeżeli chodzi o cyfryzację, przyczyni się on do zapewnienia, by wszystkie elementy stanowiące główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, takie jak szkoły, szpitale, węzły transportowe, główni dostawcy usług publicznych i przedsiębiorstwa intensywnie korzystające z technologii cyfrowych, uzyskały do roku 2025 dostęp do przyszłościowych łączy szerokopasmowych.

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2525  


Obrady Komisji Europejskiej, Bruksela, 6 czerwca 2018.
Foto dzięki uprzejmości EU
 
Oprócz programu „Cyfrowa Europa” konieczne jest dalsze zwiększone finansowanie badań naukowych i innowacji w zakresie technologii cyfrowych nowej generacji w kolejnych wieloletnich ramach finansowych w programie „Horyzont Europa”.

Oba programy będą działały łącznie: program „Horyzont Europa” zapewnia kluczowe inwestycje w badania naukowe i innowacje, natomiast program „Cyfrowa Europa” będzie opierał się na jego wynikach, tworząc niezbędną infrastrukturę, a także wspierając rozmieszczanie i budowanie potencjału, co z kolei zapewni wkład w przyszłe badania naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, robotyki, wysokowydajnych systemów obliczeniowych i dużych zbiorów danych.


EU Budget for the Future
Foto dzięki uprzejmości EU
 

Źródło: Komisja Europejska

https://ec.europa.eu/commission/index_en  ASTROMAN Magazine – 2018.06.07

Komisja Europejska: 42,3 mld euro na inwestycje na rzecz zapewnienia Europejczykom dostępu do wysokowydajnej infrastruktury


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2526  


ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
IBM and NVIDIA Collaborate to Expand Open Source Machine Learning Tools for Data Scientists
Blackbaud and Microsoft expand partnership with an integrated cloud initiative for nonprofits
Airbus and Atos awarded major cyber security contract to protect key the European Union institutions
Airbus Board of Directors Selects Guillaume Faury Future Chief Executive Officer
Hong Kong Small and Medium Enterprises Expand Global Footprint
Volvo FH milestone - millionth truck delivered at IAA in Hannover
Volvo Trucks presents future transport solution with autonomous electric vehicles
Prof. Andrzej K. Koźmiński: Trzy bariery dalszego rozwoju Polski
Volvo Trucks to introduce all-electric trucks in North America
Hong Kong: Smart Solutions for Fast-paced City
Ola Källenius to become Chairman of the Board of Management of Daimler AG in 2019
Lockheed Martin Selects Harris Corporation to Deliver F-35's Next Generation Computer Processor
Raytheon awarded production contract for Poland's Patriot
FTSE Russell promoted Poland from emerging market to developed market
Poland promoted to Developed Market status by FTSE Russell
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.