wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z akceptacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej 2017.02.23

Warszawa - 23 lutego 2017 - Nowa wizja rozwoju Polski, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi, została przyjęta przez Radę Ministrów. Wiele inicjatyw i przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest już w pełni wdrożonych. Inne są realizowane lub opracowywane. Wiodącą zasadą Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Natomiast najważniejszym założeniem, że z jej efektów skorzystają wszyscy obywatele.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z akceptacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Konferencja prasowa po posiedzeniu rządu RP. Pierwszy z prawej: Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i minister finansów.
Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Warszawa – 23 lutego 2017

Nowa wizja rozwoju Polski, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi, została przyjęta przez Radę Ministrów.

Wiele inicjatyw i przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest już w pełni wdrożonych. Inne są realizowane lub opracowywane.

Strona tytułowa dokumentu liczącego 315 stron.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Wiodącą zasadą Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

Natomiast najważniejszym założeniem, że z jej efektów skorzystają wszyscy obywatele.

Dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu gospodarki zostały uzupełnione zwiększeniem roli w procesach gospodarczych tworzonej w kraju wiedzy i technologii, rozwojem i dalszą ekspansją polskich firm, budową systemu oszczędności oraz podwyższeniem jakości funkcjonowania instytucji i ich relacji ze społeczeństwem.

Spis treści dokumentu liczącego 315 stron.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Większą uwagę zwrócono na włączenie wszystkich grup społecznych i wszystkich terytoriów w procesy rozwojowe.

Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność.

Służą temu m.in projekty strategiczne i flagowe ujęte w dokumencie.

Czynniki zewnętrzne wpływające na otoczenie gospodarcze Polski w latach 2016 - 2030.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Podejście projektowe wraz z przewidzianym systemem monitorowania i oceny, ułatwi śledzenie postępów w realizacji celów Strategii a także zapewni włączenie w realizację działań obywateli, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawicieli świata nauki i samorządów.


Strategia w praktyce

Lista wspomnianych projektów liczy obecnie ok. 185 przedsięwzięć, zarówno z zakresu rozwiązań legislacyjnych, jak i konkretnych inwestycji.

Ma ona otwarty charakter i może być modyfikowana.

Wiele z nich jest już w trakcie realizacji, ich wdrażanie odbywało się równolegle do procesu formalnej akceptacji Strategii.

Schemat realizacji celu głównego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
W Strategii zaplanowanych zostało szereg projektów (tzw. flagowych), w efekcie których powstaną produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki.

Na przykład w ramach programu Elektromobilność zakłada się produkcję pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rozwój infrastruktury niezbędnej dla tego typu pojazdów, co m.in. pozwoli na rozwój ekologicznego transportu publicznego w polskich miastach (projekty: E-bus i Samochód elektryczny).

Cel główny, cele szczegółowe oraz obszary koncentracji działań Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Wśród projektów strategicznych w zakresie legislacji i otoczenia prawnego przedsiębiorstw, przygotowany został pakiet 100 zmian dla firm, którego duża część już weszła w życie.

Kluczowe znaczenie w obszarze prawa gospodarczego ma Pakiet Konstytucja Biznesu, której rdzeniem jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców.

Towarzyszą mu propozycje zmian w innych ustawach, ułatwiające funkcjonowanie firmom, nie tylko nowo powstającym, ale też posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Narodowy Ekosystem Innowacji.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Uruchomiony został program Start in Poland z budżetem około 3 mld zł, którego celem jest wsparcie startupów oraz zaangażowanie w rozwój firm technologicznych i innowacyjności dużych przedsiębiorstw, w tym spółek skarbu państwa.

Ważnym elementem działań jest zwiększenie efektywności oraz uproszczenia w dostępie do funduszy unijnych (projekt Efektywne fundusze), które pozwolą na dalsze przyspieszenie w wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.

Projekty flagowe
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Całkowita wartość przedsięwzięć realizowanych w całym kraju z unijnym wsparciem sięga już 120 mld zł.

Nowe rozwiązania przełożą się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy.

W efekcie wsparcia prorozwojowych inwestycji zagranicznych, nowe przedsięwzięcia w Polsce zrealizują m.in. Daimler, Toyota, LG Chem czy GE wspólnie z Lufthansą.

Ocena konkurencyjności Polski na tle wybranych krajów.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Kluczowym rozwiązaniem mającym zapewnić lepszą koordynację działań w zakresie wspierania inwestycji rozwojowych (np. PARP, ARP, PAIiIZ, KUKE czy BGK) jest powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Grupa PFR uczestniczy w realizacji kluczowych projektów rozwojowych (Program Start in Poland, Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw, Program Gwarancji dla MŚP, Program Rozwoju Kapitału, Program Mieszkanie+, Program Elektromobilności).

Pozaunijne kierunki eksportowe dla 12 branż priorytetowych.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
W ramach odnowy przemysłu stoczniowego podjęte zostaną działania prowadzące do unowocześnienia tego sektora i przesunięcia produkcji w kierunku projektów innowacyjnych – m.in. projektowania i budowy jednostek pływających i konstrukcji morskich (projekt Batory).

Stawia się również na rozwój usług w oparciu o wykorzystanie dronów (projekt Żwirko i Wigura).

Prognoza zmiany liczby ludności.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Duży potencjał istnieje również w obszarze nowoczesnych rozwiązań na rzecz zdrowia – nowoczesna aparatura medyczna (m.in. polski robot medyczny), zaawansowane leki generyczne i biopodobne (projekt Centrum Rozwoju Biotechnologii).

W ramach wzmocnienia rozpoznawalności polskich produktów oraz budowania marki polskiej gospodarki powstaje System promocji gospodarki, ukierunkowany na rozwój polskiego eksportu, zwiększanie polskich inwestycji za granicą, umacnianie międzynarodowego wizerunku Polski, jako kraju z którym warto współpracować w obszarze gospodarki oraz poprawę rozpoznawalności rodzimych produktów i usług za granicą.

Horyzontalny charakter wsparcia kapitału ludzkiego w Strategii.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Jednym z projektów strategicznych unowocześniających polską gospodarkę, będzie Mapa drogowa w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o zamkniętym obiegu.

Zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, powstał także projekt Surowce dla przemysłu.

Zakłada on stworzenie katalogu działań, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego dla przemysłu.

Główne elementy sieci transportowej 2016
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Przewiduje się także powołanie Narodowego Instytutu Technologicznego – instytucji prowadzącej badania, której głównym celem będzie transfer wiedzy do gospodarki.

Działania pro środowiskowe przewidziane są w projekcie Czyste powietrze, mającym na celu kompleksową poprawę jakości powietrza w Polsce.

Sieć kolejowa 2030, lotniska, porty i drogi wodne.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Projekty strategiczne dotyczą także sfery społecznej.

Jednym z nich jest projekt Polityka rodzinna i opieka nad dziećmi, mający na celu wspieranie rodzin z dziećmi.

Projekty Zdrowa mama oraz Za życiem mają na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży oraz matek i dzieci w pierwszym okresie życia oraz wsparcia rodzin z osobą niepełnosprawną, w tym z dzieckiem niepełnosprawnym.

Sieć drogowa 2030, lotniska, porty i drogi wodne.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Z kolei projekty Polityka społeczna wobec osób starszych 2030, Bezpieczeństwo*Uczestnictwo*Solidarność oraz (NIE)Samodzielni, posłużą ujednoliceniu i rozwojowi systemu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi .

Duży pakiet projektów strategicznych jest dedykowany wsparciu rozwoju terytorialnie zrównoważonego, przede wszystkim najsłabszych gospodarczo obszarów naszego kraju.

Jednym z nich jest Pakiet działań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Zaproponowano również kompleksowy Program dla Śląska, gdzie przewidziano szerokie wsparcie dla podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu oraz promocję zmian strukturalnych.

W ramach projektów Partnerska Inicjatywa Miast oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne PLUS będzie promowana m.in. sprawna współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.


Finansowanie

Realizacja wszystkich celów rozwojowych Strategii będzie wymagała zaangażowania znacznych środków publicznych (krajowych i zagranicznych) oraz prywatnych, szacowanych do 2020 roku na około 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.


Zakładane efekty

Wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – to kluczowe cele, jaka stawia sobie rząd do 2020 roku.

Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami.

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20 proc. w 2020 roku (17 proc. w 2030 roku).

Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78 proc. średniej unijnej w 2020 roku (95 proc. w 2030 roku).

Zasoby geologiczne wybranych surowców.
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć będzie realizacja takich wskaźników, jak m.in.:

• wzrost inwestycji do poziomu 25 proc. PKB ,

• wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 1,7 proc. PKB,

• średnioroczne  tempo wzrostu wartości  eksportu towarów 7,2 proc.,

• udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 10 proc.


Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Strategii były prowadzone w sposób wielowymiarowy – drogą elektroniczną, w postaci bezpośrednich spotkań i konferencji (zarówno krajowych, regionalnych i powiatowych) oraz poprzez skierowanie projektu do recenzji i opinii określonych środowisk oraz grup.

Opinie (ponad 1,8 tys.) zgłosiło ponad 250 instytucji, a także przedstawiciele samorządów i osoby prywatne.

Efekty konsultacji społecznych znalazły odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie Strategii, m.in.:

• przeprowadzono ocenę projektów strategicznych i flagowych pod kątem ich wpływu na cele Strategii; w oparciu o nią dokonana została selekcja projektów, ich ograniczenie, pogrupowanie i bardziej precyzyjny opis – wskazano okres realizacji oraz podmiot odpowiedzialny za każdy projekt;

• podkreślono rolę samorządu terytorialnego w realizacji Strategii m.in. wskazano na potrzebę zmian systemu korekcyjno-wyrównawczego w JST (tzw. „janosikowe”) oraz nowelizacji ustawy o finansach publicznych;

• podkreślono kwestie demograficzne – dodano nową zasadę, czyli „rozwój świadomy demograficznie”; zaproponowano szczegółowe rozwiązania dotyczące aktywnej polityki prorodzinnej, poprawy dostępności do usług, opieki nad osobami starszymi oraz polityki rynku pracy, edukacji, czy szkolnictwa wyższego;

• szerzej opisano planowane przez rząd reformy, w tym w zakresie szkolnictwa wyższego i edukacji czy ochrony zdrowia;

• precyzyjniej określono nowy system wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności; wskazano kryteria wyboru sektorów strategicznych oraz kryteria wyłaniania tzw. programów pierwszej prędkości; określono możliwy zakres wsparcia sektorów strategicznych;

• rozwinięto zapisy dotyczące energii – dodano wyzwania warunkujące kierunki rozwoju polityki energetycznej Polski; uzupełniono zapisy dotyczące nowego modelu polityki energetycznej kraju, roli OZE, konieczności modernizacji sektora ciepłowniczego, reform sektora górnictwa węgla kamiennego;

• wzmocniono zapisy dotyczące uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, kolejowych oraz śródlądowych o odpowiedniej jakości w relacjach europejskich, w tym TEN-T; rozwoju transportu intermodalnego i inteligentnych sieci transportowych; podkreślono konieczność przechodzenia na transport niskoemisyjny;

• opisano scenariusze rozwojowe do 2030 roku i wskazano na powiązania z krajowymi i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi;

• uzupełniono źródła finansowania Strategii o strukturę zadaniową wydatków;

• uporządkowano i ograniczono wskaźniki realizacji celów SOR, zaktualizowano ich wartości bazowe i docelowe.


Pełny tekst dokumentu, liczącego 315 stron, jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
https://www.mr.gov.pl  


Kontakt

Ministerstwo Rozwoju
Departament Komunikacji
tel.: 22 273 71 13
e-mail: media@mr.gov.pl  
www.mr.gov.pl  


Źródło: Ministerstwo Rozwoju

https://www.mr.gov.pl  ASTROMAN Magazine - 2017.02.02

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2187  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Firmy muszą być zwinne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2167  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

"Kongres 590" - Wicepremier Mateusz Morawiecki: "Przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, państwo to nie łupieżca". Konstytucja Biznesu.

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2158  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.17

"Kongres 590" - Prezydent RP Andrzej Duda o polskich przedsiębiorcach

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2157  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.06

XI Kongres Obywatelski w Warszawie pod hasłem: Dojrzali Polacy - Lepsza Polska!

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2152  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.29

Mateusz Morawiecki: Największą naszą wartością są polscy przedsiębiorcy i to, co robią dzięki swojej kreatywności, pracowitości i produktywności.

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2127  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.22

IAA HANNOVER 2016: Tytuł "Bus of the Year 2017" dla polskiego autobusu Solaris Urbino 12 electric

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2123  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.26

Prof. Jerzy Żyżyński: Złoty powinien być silniejszy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2110  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.19

Królowa Elżbieta II uhonorowała Profesor Annę Dominiczak Orderem Imperium Brytyjskiego "Dama Komandor"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2107  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.18

Maciej Kozłowski: Jak kosmos pomógł Internetowi opanować świat

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2106  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.01

Ministerstwo Rozwoju wysłało do konsultacji projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2098  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.17

Xi Jinping, Prezydent Chin: Chiński wiatr współpracy z Polską i Europą

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2076  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.02

Narodowe Centrum Badań Jądrowych planuje budowę badawczego reaktora nowej generacji High Temperature Gas Reactor - HTGR

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2072  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.26

Buick Cascada - amerykański hit z polskiej fabryki Opla w Gliwicach

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2070  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.25

John Baird, Raytheon Integrated Defence Systems: Realizujemy z polskimi firmami program Poland Patriot

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2069  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.17

Tomasz Kulakowski, CodiLime co-founder and CEO, wins Poland's top business award for Vision and Innovation

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2066  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.13

Cel: Polska w prestiżowej grupie krajów G20

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2063  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.21

The European Council for Nuclear Research (CERN) and Polish NCBJ cooperation agreement extended

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2055  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.16

European Truck Platooning Challenge and 6th European Transport Research Conference in Warsaw, Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2054  


ASTROMAN Magazine - 2016.03.09

Prezydent RP Andrzej Duda w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2039  


ASTROMAN Magazine - 2016.02.02

Lockheed Martin: Wchodzimy do Polski na długo

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2017  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.26

Mateusz Morawiecki: Wnioski ze szczytu w Davos. Złapać robota za rogi

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2015  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.23

Laureaci wyróżnienia "Ten, który zmienia polski przemysł" za 2015 rok

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2016  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.04

Bartosz Marczuk: Polacy chcą mieć zdecydowanie więcej dzieci niż mają w rzeczywistości. Program Rodzina 500+ może w tym pomóc

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2005  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.27

Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, szeroko o planach gospodarczych rządu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1996  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.05

Jubileuszowy X Kongres Obywatelski pod hasłem "Polska jutra. Możemy być lepsi!" - Politechnika Warszawska, 7 listopada 2015

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1989  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.25

Intel Technology Poland czyli Polacy tworzą nowoczesne technologie teleinformatyczne dla świata w Gdańsku

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1985  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.24

Wywiad z Prof. Romualdem Krajewskim, Prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów UEMS na kolejną kadencję w latach 2016-2019

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1984  


ASTROMAN Magazine - 2015.04.08

Daniel Boniecki, McKinsey & Company: Polska gospodarka może awansować do światowej ekstraklasy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1901  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.