wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Ministerstwo Rozwoju wysłało do konsultacji projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" 2016.08.01

Warszawa - 30 lipca 2016 - Ministerstwo Rozwoju przesłało do konsultacji projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Zakłada on, że na realizację celów "Strategii" do 2020 roku wydane zostanie 1,5 biliona złotych - z pieniędzy publicznych i prywatnych. Ministerstwo Rozwoju przypomina w liczącej ponad 220 stron publikacji, że w lutym 2016 roku rząd przyjął "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - dokument przedstawiający wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką oraz propozycje działań wokół pięciu filarów rozwojowych. Na podstawie planu zostały opracowane "Założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", a w maju 2016 roku rozpoczęło formalne prace 12 zespołów międzyresortowych. Zaangażowani w nie zostali przedstawiciele wszystkich resortów, partnerów społeczno-gospodarczych, województw oraz instytucji i ekspertów zewnętrznych. Efektem prac tych zespołów jest opublikowany na stronie internetowej resortu projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – okładka.
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 

Warszawa – 30 lipca 2016

Ministerstwo Rozwoju przesłało do konsultacji projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Zakłada on, że na realizację celów "Strategii" do 2020 roku wydane zostanie 1,5 biliona złotych - z pieniędzy publicznych i prywatnych.

Ministerstwo Rozwoju przypomina w liczącej ponad 220 stron publikacji, że w lutym 2016 roku rząd przyjął "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - dokument przedstawiający wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką (tzw. pułapki rozwojowe) oraz propozycje działań wokół pięciu filarów rozwojowych.

Na podstawie planu zostały opracowane "Założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", a w maju 2016 roku rozpoczęło formalne prace 12 zespołów międzyresortowych. Zaangażowani w nie zostali przedstawiciele wszystkich resortów, partnerów społeczno-gospodarczych, województw oraz instytucji i ekspertów zewnętrznych.

Rysunek 1. Polska w policentrycznej Europie.
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
Efektem prac tych zespołów jest opublikowany na stronie internetowej resortu projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

"Strategia określa nowy model rozwoju - suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju" - napisano w dokumencie.

MR wskazało w nim cele i niezbędne działania oraz instrumenty potrzebne do realizacji "Strategii" i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie.

Schemat realizacji celu głównego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
Strategia ustala również system koordynacji i realizacji wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki oraz ze społeczeństwem.

" ’Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju’ proponuje, przy zachowaniu konstytucyjnego modelu społecznej gospodarki rynkowej, zwiększenie odpowiedzialności instytucji państwa za kształtowanie procesów gospodarczych, społecznych i terytorialnych" - napisano.

Cel główny, cele szczegółowe oraz obszary koncentracji działań „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
Instytucje państwa mają aktywnie i selektywnie kreować warunki dla rozwoju.

Wyjaśniono, że rozwój odpowiedzialny to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń.

Podkreślono, że głównym celem "Strategii" jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym.

Rysunek 24. Planowany rozwój sieci przesyłowej - zamierzenia inwestycyjne do 2025 roku.
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
Cele szczegółowe to
:

- "trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach",

- "rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy",

- "skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu".

Najważniejszym zakładanym rezultatem realizacji "Strategii" ma być zwiększenie przeciętnego dochodu rozporządzalnego brutto gospodarstw domowych na jednego mieszkańca do 80 proc. w stosunku do średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie tego dochodu do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach rozporządzalnych brutto między poszczególnymi regionami.

Tabela 1. Zestawienie wskaźników dotyczących deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w kolejnych okresach.
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
"Jednym z kolejnych zakładanych efektów realizacji ‘Strategii’ będzie jednocześnie zmniejszenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (z obecnych 24,7 proc. do 20-23 proc. w 2020 roku). Rosnąć będzie wydajność pracy, która powinna przekładać się na wzrost wynagrodzeń"
- oszacowano.

"W zakresie poziomu PKB zakładana jest dalsza konwergencja pomiędzy Polską i UE. Zakłada się, że poziom PKB na mieszkańca, mierzony według parytetu siły nabywczej, wynoszący obecnie 68 proc. średniej UE, osiągnie w 2020 r. ok. 78 proc. średniej UE, a do 2030 roku, po uruchomieniu nowych czynników konkurencyjności, zbliży się do średniej UE" - uważa resort rozwoju.

Tabela 2. Oczekiwane kształtowanie się podstawowych wielkości makroekonomicznych do 2019 roku (na podstawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019” z kwietnia 2016 r.)
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
Resort rozwoju zakłada w dokumencie wzrost inwestycji do poziomu ponad 25 proc. PKB, wzrost udziału nakładów na badania i rozwój do poziomu bliskiego 2 proc. PKB, wzrost wydajności pracy do poziomu 80 proc. średniej UE, średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu o 7,2 proc.
Ponadto przewiduje, że udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem wyniesie 10 proc., a wzrost produkcji przemysłowej będzie wyższy od wzrostu PKB.

W dokumencie poinformowano, że zgodnie ze "Strategią" do 2020 roku ponad 1,5 bln zł zostanie przeznaczone na realizację jej celów.

"Sfinansowanie wszystkich celów rozwojowych będzie wymagało zaangażowania znacznych środków publicznych (krajowych i zagranicznych) oraz prywatnych (w tym polonijnych)" - zastrzeżono.

Tabela 3. Wskaźniki kluczowe przedstawiające stopień realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
Do publicznych funduszy krajowych, które posłużą do realizacji celów strategii zaliczono środki budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz inne środki jednostek sektora finansów publicznych.

Działania przewidziane w "Strategii" mają być finansowane z "publicznych środków wspólnotowych, a także z innych źródeł zagranicznych".

Natomiast środki prywatne wykorzystywane do realizacji "Strategii" mają obejmować również kredyty i pożyczki, także poręczone lub gwarantowane przez uprawnione podmioty do udzielania poręczeń lub gwarancji.

Do stojących przed Polską wyzwań w perspektywie krótkookresowej zaliczono m.in: zagrożenie osłabienia dynamiki rozwoju gospodarki światowej, a przede wszystkim zaostrzenia problemów najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, w tym rozwój sytuacji w UE; możliwość zmian w europejskiej polityce spójności (zmniejszenie jej budżetu); konflikty zbrojne na Ukrainie i w innych krajach na obrzeżach UE; czy kryzys strefy euro.

Natomiast wyzwania stojące przed Polską i światem w dłuższym horyzoncie czasowym to m.in.:
"zmiany paradygmatu rozwoju gospodarki światowej, które wymagają od Polski utrzymania odpowiednio wysokiej konkurencyjności opartej nie na relatywnie niskich płacach i słabym złotym, ale na nowoczesnych towarach i usługach".

Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
Wśród wyzwań takich wymieniono też
:

- trendy demograficzne (starzenie się społeczeństw);

- automatyzację, robotyzację oraz informatyzację procesów gospodarczych (zagrożenia dla rynku pracy a także - w przypadku informatyzacji - bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego);

-  niższy poziom pracochłonności nowoczesnych gospodarek;

- wpływ innowacyjnych rozwiązań i technologii na wszystkie aspekty życia oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw;

- ograniczone zasoby wody i surowców;

- nowe style życia, nowe wzorce konsumpcji i mobilności.

Strategia wskazuje czynniki wpływające negatywnie na stabilne perspektywy rozwoju Polski. To m.in.:

- oparcie wzrostu i konkurencyjności firm głównie na czynnikach kosztowych;

- niekorzystne procesy demograficzne - starzenie się społeczeństwa oraz migracje z Polski;

- niski poziom oszczędności prywatnych; niska innowacyjność gospodarki;

- brak długookresowych strategii dostosowań do warunków ekonomicznych w niektórych sektorach (np. energetyka, wydobycie węgla);

- zbyt mało dobrze wynagradzanych miejsc pracy;

- postępujące rozwarstwienie dochodowe i społeczne.

"Bez impulsów prorozwojowych i proinnowacyjnych nasilą się negatywne trendy w gospodarce i państwie, których skutki będą odczuwalne nie tylko w najbliższych latach, ale i w kolejnych dekadach" - napisano w projekcie.

Zgodnie z dokumentem fundamentem trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego jest zapewnienie stabilnego otoczenia makroekonomicznego.

"Zrównoważone finanse publiczne sprzyjają długofalowym trendom rozwojowym i są kluczowe dla stabilności makroekonomicznej. (...) Polska będzie podejmowała dalszy wysiłek strukturalny, tak, aby - najszybciej jak to możliwe - osiągnąć średniookresowy cel budżetowy
(MTO, deficyt finansów publicznych w wysokości 1 proc. PKB - PAP)" - zadeklarowano w dokumencie.

Tabela 4. Źródła finansowania Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 roku (szacunki).
Dzięki uprzejmości Ministerstwo Rozwoju
 
W Strategii przewidziano, że wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych do 2020 roku utrzyma się poniżej 3 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostanie w przedziale 50-55 proc. PKB.

"Niniejszy dokument będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, które odbędą się w okresie od lipca do końca września 2016 r. W ich ramach zaplanowane zostały liczne spotkania branżowo-tematyczne, jak również konferencje adresowane do poszczególnych środowisk, w tym partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowisk samorządowych (...). Efekty konsultacji społecznych oraz zalecenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii znajdą odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", planowanym do przedłożenia Radzie Ministrów w październiku 2016 roku." - poinformowano.


Kontakt:

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
tel.: 222 500 130
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl  


Źródła:

Ministerstwo Rozwoju

https://www.mr.gov.pl/  

PAP

http://www.pap.pl/  ASTROMAN Magazine - 2016.06.17

Xi Jinping, Prezydent Chin: Chiński wiatr współpracy z Polską i Europą


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2076  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.02

Narodowe Centrum Badań Jądrowych planuje budowę badawczego reaktora nowej generacji High Temperature Gas Reactor - HTGR


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2072  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.26

Buick Cascada - amerykański hit z polskiej fabryki Opla w Gliwicach


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2070  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.25

John Baird, Raytheon Integrated Defence Systems: Realizujemy z polskimi firmami program Poland Patriot


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2069  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.17

Tomasz Kulakowski, CodiLime co-founder and CEO, wins Poland's top business award for Vision and Innovation


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2066  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.13

Cel: Polska w prestiżowej grupie krajów G20


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2063  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.21

The European Council for Nuclear Research (CERN) and Polish NCBJ cooperation agreement extended


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2055  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.16

European Truck Platooning Challenge and 6th European Transport Research Conference in Warsaw, Poland


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2054  


ASTROMAN Magazine - 2016.03.09

Prezydent RP Andrzej Duda w Narodowym Centrum Badań Jądrowych


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2039  


ASTROMAN Magazine - 2016.02.02

Lockheed Martin: Wchodzimy do Polski na długo


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2017  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.26

Mateusz Morawiecki: Wnioski ze szczytu w Davos. Złapać robota za rogi


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2015  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.23

Laureaci wyróżnienia "Ten, który zmienia polski przemysł" za 2015 rok


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2016  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.04

Bartosz Marczuk: Polacy chcą mieć zdecydowanie więcej dzieci niż mają w rzeczywistości. Program Rodzina 500+ może w tym pomóc


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2005  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.27

Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, szeroko o planach gospodarczych rządu


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1996  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.05

Jubileuszowy X Kongres Obywatelski pod hasłem "Polska jutra. Możemy być lepsi!" - Politechnika Warszawska, 7 listopada 2015


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1989  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.25

Intel Technology Poland czyli Polacy tworzą nowoczesne technologie teleinformatyczne dla świata w Gdańsku


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1985  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.24

Wywiad z Prof. Romualdem Krajewskim, Prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów UEMS na kolejną kadencję w latach 2016-2019

 
http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1984  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.10

Komisja Europejska chce przyspieszyć negocjacje umowy Unia Europejska-USA o wolnym handlu Transatlantic Trade and Investment Partnership


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1979  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.10

Największa umowa o wolnym handlu na świecie Trans-Pacific Partnership została uzgodniona


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1978  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.20

Nowoczesna przedstawiła program podatkowy trzy razy 16 - PIT, CIT i VAT po 16 procent


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1968  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.14

Laureaci Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1962  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.11

Beata Szydło: Więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1959  


ASTROMAN Magazine - 2015.04.08

Daniel Boniecki, McKinsey & Company: Polska gospodarka może awansować do światowej ekstraklasy


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1901  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.