wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

The huge success of a Polish Kozminski University in the world rankings "Financial Times" Masters in Management 2018 2018.09.10

London, UK - September 10, 2018 - The "Financial Times" published a list of the world's hundred best business schools in the field of management. Kozminski University held the 20th position. The "Financial Times" ranking is headed by the Swiss University of St. Gallen, HEC Paris and London Business School. In front of Kozminski, there are 17 European and 2 Asian universities.

Photo courtesy of Kozminski University
 

London, UK - September 10, 2018

The "Financial Times" published a list of the world's hundred best business schools in the field of management.

Kozminski University from Warsaw, Poland, held the 20th position.

The "Financial Times" ranking is headed by the Swiss University of St. Gallen, HEC Paris and London Business School.

In front of Kozminski, there are 17 European and 2 Asian universities.


„Financial Times” - Masters in Management Ranking 2018
Positions 01-21
Photo courtesy of FT
 
On the other hand, following Kozminski University, we see well-known schools, such as: international Skema (25th), EADA from Barcelona (35th), Aalto University from Finland (46th) and the second Polish university in this ranking, Warsaw School of Economics (59th).

The "FT" ranking is based on the analysis of several factors, such as the quality of lecturers, the cost of studies, graduates' career, etc.

The editors of this British daily, which has been publishing the ranking for 11 years, collect data from surveys addressed directly to graduates and universities.

Photo courtesy of FT
 
„Financial Times” - Masters in Management Ranking 2018:


http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2018  


The Rector of Kozminski University, prof. Witold Bielecki, Ph.D.
Photo courtesy of Kozminski University
 
What is the reason for the success of this Polish university, which exists only for a quarter of a century?

“A great program, excellent lecturers and internationalization: these three elements are such a basis that every ambitious university must provide. We are also extending our offering - broader horizons, ethics, but above all, the entrepreneurial spirit. The rest depends on the graduates, they have the opportunity to transform their knowledge and skills into professional and financial success” - says the Rector of Kozminski University, prof. Witold Bielecki, Ph.D.

Prof. Andrzej K. Kozminski, Ph.D.
President of Kozminski University, Chairman of the Board of Trustees
.
Photo courtesy of Kozminski University
 
Management at Kozminski University has already been recognized by the Polish Accreditation Committee, which gave it the highest distinguished mark.

Studies in this field are carried out entirely in English, which attracts foreigners - every second student is from abroad.


Kozminski University is the only business school in Poland accredited by all three of the most prestigious accrediting insitutions in the world: EQUIS, AACSB and AMBA.
Photo courtesy of Kozminski University
 
The same program is also conducted in Polish, for those that wish to study in their native language.

Kozminski University is the only Polish university that has three major international accreditations: AACSB, EQUIS and AMBA.

„Financial Times” - Masters in Management Ranking 2018
Positions 21-51
On the other hand, following Kozminski University, we see well-known schools, such as: international Skema (25th), EADA from Barcelona (35th), Aalto University from Finland (46th) and the second Polish university in this ranking, Warsaw School of Economics (59th).
Photo courtesy of FT
 

„Financial Times” - Masters in Management Ranking 2018
Positions 51-81
Photo courtesy of FT
 

„Financial Times” - Masters in Management Ranking 2018
Positions 80-100
Photo courtesy of FT
 
It maintains cooperation with over 200 universities around the world, which translates not only to the academic exchange of staff and students, but also to joint educational programs, resulting in the obtaining of a double degree between Kozminski University, and among others, ESCP Europe, a French university that is in the 5th place in the "FT" ranking.

The "Financial Times" also stressed on the high level of education at KU on the programs in finance and accounting.

In the ranking of this program from June 2018, "FT" positioned KU at 17th place in the world, out of the 65 best business schools.

Photo courtesy of Kozminski University
 
“Business education is global. Today, management or accounting can be studied on an international and high-quality level in Poland, as in China or in France, especially since classes take place in English, and the same international vocational certificates are acquired during the course of study. Warsaw is a very attractive place to study for people from around the world, so the more our universities are recognizable in the world, the more foreigners want to study here. We are already teaching 1,500 foreigners from over 60 different countries”
- says the Rector of Kozminski University, prof. Witold Bielecki, Ph.D.

Kozminski University cooperates in research and exchange programs with over 200 prestigious institutions worldwide.
All undergraduate and graduate students can choose those prestigious universities as destinations for their international exchange
.
Photo courtesy of Kozminski University
 

About the Kozminski University

Kozminski University, founded in 1993, is a private institution of higher education with full academic rights.

Photo courtesy of Kozminski University
 
The university has obtained both Polish and international accreditations, among them the prestigious "Triple Crown" of Accreditations (EQUIS, AMBA and AACSB ), as well as excellent results in global and national educational rankings which shows the high quality of its programs and services.

Due to these qualities KU diplomas themselves have become coveted.

https://www.kozminski.edu.pl/en/  


About the Financial Times

The Financial Times is one of the world’s leading news organisations, recognised internationally for its authority, integrity and accuracy.

It is part of Nikkei Inc., which provides a broad range of information, news and services for the global business community.

https://www.ft.com/  


Kozminski University offers several double degree programs.
The Master in International Business and Management Program delivered in cooperation with Bradford University allows students to obtain a British Master Degree in Poland
.
Photo courtesy of Kozminski University
 

Ogromny sukces polskiej Akademii Leona Koźmińskiego w światowym rankingu wyższych uczelni biznesowych


Londyn - 10 września 2018

W dniu dzisiejszym „Financial Times” opublikował listę stu najlepszych na świecie szkół biznesu kształcących w zakresie zarządzania.
Na 20. pozycji w światowym rankingu uczelni znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Tego nigdy wcześniej nie osiągnęła żadna polska wyższa uczelnia
.

Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Ranking „Financial Times” otwierają szwajcarski Uniwersytet St. Gallen, HEC Paris i London Business School.

Przed Akademią Leona Koźmińskiego (ALK) jest 17 uczelni europejskich i dwie azjatyckie.

Za ALK są takie znane uczelnie, jak międzynarodowa Skema (25.), Eada z Barcelony (35.), Aalto University z Finlandii (46.) czy druga polska uczelnia w tym zestawieniu, warszawska Szkoła Główna Handlowa (59.).

Ranking „FT” powstaje na podstawie analizy kilkunastu czynników, takich jak: jakość kadry wykładowców, koszt studiów, kariera absolwentów itp.

Redakcja brytyjskiego dziennika, która publikuje ranking od 11 lat, zbiera dane z ankiet kierowanych bezpośrednio do absolwentów i do uczelni.

Rektor ALK prof. dr hab. Witold Bielecki.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Czemu zawdzięcza ten sukces polska uczelnia, która istnieje zaledwie ćwierć wieku?

„Dobry program, świetni wykładowcy i umiędzynarodowienie. Te trzy elementy to taki hardware, który musi zapewnić każda ambitna uczelnia. My staramy się do tego dodać software – szersze horyzonty, etykę, ale przede wszystkim ducha przedsiębiorczości. Reszta zależy od absolwentów. To oni potrafią zdobytą wiedzę i umiejętności przekuć w sukces zawodowy i finansowy.” – stwierdził Rektor ALK prof. dr hab. Witold Bielecki.

Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego już wcześniej zostało docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, która nadała mu najwyższą ocenę wyróżniającą.

Studia na tym kierunku są realizowane całkowicie po angielsku, co przyciąga cudzoziemców – co drugi student jest z zagranicy.
Ten sam kierunek jest również prowadzony po polsku dla słuchaczy krajowych.

ALK jest jedyną polską uczelnią, która posiada trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: AACSB, EQUIS i AMBA.

ALK utrzymuje współpracę z ponad 200 uczelniami na całym świecie, co przekłada się nie tylko na wymianę akademicką kadry i studentów, ale też na wspólne programy edukacyjne kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu ALK i m.in. ESCP Europe, francuskiej uczelni, która w rankingu „FT” jest na 5. miejscu.

„Financial Times” - Masters in Management Ranking 2018:

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2018  

„Financial Times” dostrzegł także wysoki poziom nauczania w Koźmińskim na studiach z finansów i rachunkowości.
W rankingu tego kierunku z czerwca 2018 roku sklasyfikował ALK na 17. miejscu na świecie, spośród 65 najlepszych szkół biznesu. 

Foto dzięki uprzejmości ALK
 
„Edukacja biznesowa ma charakter globalny. Dziś zarządzanie czy rachunkowość można studiować tak w Polsce, jak w Chinach czy we Francji, zwłaszcza, że zajęcia odbywają się po angielsku, a w trakcie nauki zdobywa się te same międzynarodowe certyfikaty zawodowe. Warszawa jest bardzo atrakcyjnym miejscem do studiowania dla osób z całego świata, więc im więcej naszych uczelni jest rozpoznawalnych w świecie, tym więcej cudzoziemców chce tu studiować. U nas uczy się już półtora tysiąca obcokrajowców z ponad 60 różnych państw"
– powiedział Rektor ALK prof. dr hab. Witold Bielecki.

Bank Pekao S.A., który jest obecnie jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, został partnerem naszego programu Big Data Analysis.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
W Akademii Leona Koźmińskiego kształci się ponad 8.000 studentów na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA i podyplomowych.
Kierunki: zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja i prawo otrzymały wyróżniającą ocenę PKA, a uczelnia jako jednostka naukowo-badawcza posiada kategorię A.

Uczelnia istnieje od 25 lat, a od 19 lat w krajowych rankingach zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych.

Według „Perspektyw” jest najlepszą krajową uczelnią ekonomiczną ex aequo z SGH.

Dyplom ukończenia ALK uzyskało dotychczas 50 tys. osób, z czego połowa to absolwenci studiów podyplomowych i MBA.

Budynek Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 

Kontakt dla mediów:

Ewa Barlik
Rzecznik prasowy
tel. +48 601 248 450

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

www.kozminski.edu.pl/stypendia/  


Źródła:

The Financial Times

https://aboutus.ft.com/en-gb/  

Akademia Leona Koźmińskiego

www.kozminski.edu.pl  ASTROMAN Magazine - 2018.01.19

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Suwerenność ekonomiczna we współczesnym świecie to mit

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2421  


ASTROMAN Magazine - 2017.12.09

Honorary doctorate of ESCP Europe, the oldest business school in Europe, to Professor Andrzej Koźmiński

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2398  


ASTROMAN Magazine - 2017.12.09

Profesor  Witold Kieżun:  Patriotyzm ekonomiczny Koźmińskich

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2397  


ASTROMAN Magazine - 2017.05.09

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Czwarta fala globalizacji

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2240  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.02

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2187  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Firmy muszą być zwinne

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2167  


ASTROMAN Magazine - 2015.08.04

Prof. Andrzej Koźmiński: Dezercja elit

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1947  


ASTROMAN Magazine - 2014.09.26

Profesorowie Akademii Leona Koźmińskiego: Grozi nam kryzys społeczny, a nie ekonomiczny

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1796  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.09

Prof. Andrzej Koźmiński: Hipokryzja i medycyna

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1493  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2011.08.06

Najbardziej prestiżowa międzynarodowa akredytacja dla polskiej Akademii Leona Koźmińskiego

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1029  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.06

Błędy tak zwanych fachowców od gospodarki to nie wyjątek, tylko reguła

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=913  


ASTROMAN Magazine - 2010.10.27

Najlepszy w Polsce Executive MBA to program Akademii Koźmińskiego

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=830  


ASTROMAN Magazine - 2010.02.06

Trzeci sukces uczelni Koźmińskiego w rankingu "Financial Times"

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=659  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.